Sp vil utvide Hustad Fengsel

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Senterpartiets forslag til statsbudsjett settes det av 20 millioner til videreutvikling av Hustad Fengsel på Hustad.

Hustad fengsel betjener hovedsakelig Nordmøre og Romsdal. Fengselet har 60 plasser fordelt på 32 plasser i åpen soning og 28 plasser i lukket soning. Utviklingen går i retning av at flere av de som dømmes til soning av straff i åpen soning får sone hjemme med fotlenke og elektronisk overvåking. Men fortsatt er det mange straffedømte som har behov for skjerming og da benyttes lukket soning. Realiteten i dag er også at domfelte som skal sone lange fengselsstraffer, i de fleste tilfellene, blir henvist til å sone i fengsler i andre deler av landet.

I mulighetsskissen for Hustad Fengsel skisseres det blant annet at de 32 plassene med lavere sikkerhet kan bygges om, samt at det innenfor allerede eksisterende bygningsmasse er mulig å utvide med 15-20 plasser med høyere sikkerhet for 1/3 av prisen det koster å bygge helt nye celler i et nytt fengsel.

Det finnes gode argument for at Møre og Romsdal bør ha flere plasser for langtidssoning, slik at innsatte lettere kan holde kontakt med sine pårørende og være en del av et samfunn de skal forberedes å føres tilbake til etter endt soning.

I forslaget til omorganisering i kriminalomsorgen uttales et mål om større enheter. I lys av dette er det fra fengselets side ønskelig med en samlet kapasitet på 75 - 80, for slik å kunne sikre driften og drive mer effektivt, samt øke kapasiteten slik at personer geografisk tilhørende fengslet raskt kan sone sin straff. En opplever også at politiet har et større behov for varetektsplasser enn det som kan imøtekommes.

Senterpartiet mener derfor at Hustad fengsel bør utvides.

Møre og Romsdal har 33 fengselsplasser pr. 100 000 innbyggere mot landsgjennomsnittet som er 75,1 plasser. Det er derfor et behov for å øke kapasiteten!

På Sunnmøre holder Ålesund fengsel til i en bygning som er 111 år gammel. Sjøl om fengselet, med 27 plasser, har vært pusset opp gjennom åra, er soningsforholdene uverdige. Det er behov for nybygg. Senterpartiet foreslår derfor at det også settes av prosjektmidler til nytt fengsel på Sunnmøre.

Hustad fengsel med flere lukka soningsplasser vil ikke være noen trussel for et nytt fengsel på Sunnmøre, og heller ikke omvendt. Møre og Romsdal trenger flere fengselsplasser!

Artikkeltags