Det er mulig å stille krav om nullutslippsbiler i drosjenæringen i byområdene Ålesund, Molde og Kristiansund kommuner, uten store negative konsekvenser for drosjetilbud eller løyvehavere.

Dette skriver analyseselskapet Vista Analyse AS i en rapport de har laget på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Utgangspunktet for rapporten er en endring i yrkestransportloven, som gjør at fylkeskommunene som løyvemyndigheter for drosjer, kan fastsette krav i den lokale forskriften om at løyvehaverne skal benytte lav- eller nullutslippskjøretøy.

Utslippsfrie biler er definert som elbiler og hydrogenbiler. Disse har verken lokale utslipp eller utslipp med negativ klimapåvirkning, skriver analyseselskapet.

– Vi mener det er mulig å stille krav om nullutslippsbiler i drosjenæringen i byområdene Ålesund, Molde og Kristiansund kommuner uten store negative konsekvenser for drosjetilbud eller løyvehavere. Krav om utslipp vil lettere oppnå aksept dersom fylkeskommunen samtidig sørger for støtte til ladeinfrastruktur der det er behov for det, for eksempel bidrag til finansiering av ladere (for eksempel semi-hurtigladere) ved sentrale drosjeholdeplasser. Det bør også vurderes støtte til etablering av ladeinfrastruktur i dagens Nesset og Sandøy kommuner, tilpasset løyvehavere eller offentlige lademuligheter tilpasset løyvehavernes behov. Det kan være behov for å gi dispensasjon til kjøretøy som per i dag ikke har gode nullutslippsalternativer, især rullestolbiler, skriver selskapet.

Samferdselsutvalget har vedtatt å ta rapporten til orientering og ber samtidig om at det blir lagt fram en egen sak om hvordan en skal arbeide for å innføre nullutslippsløsninger i drosjenæringa i forbindelse med at en sak om vurdering av enerett for drosje i aktuelle løyveområde skal behandles.