I «svar til innlegg fra Olav Nygård» vedrørende søknad om at folkeavstemning om vindkraft skal gjelde hele kommunen, tilkjennegir Aureordføreren ingen betenkeligheter med kommunens håndtering av innbyggerinitiativene. Ordføreren hevder at demokratiet fungerte da det andre innbyggerinitiativet ble avslått på møtet i juni. Men fungerer demokratiet når en inhabil deltaker i prosessen avgjør utfallet i saken? Ordføreren mener kommunestyret har dekning gjennom en juridisk vurdering foretatt forut for første innbyggerinitiativ var oppe til behandling i mai, og at den aktuelle representanten i denne saken der ble kjent habil. Høres ikke dette greit ut? Vel, jeg har ikke innsyn i den juridiske vurderingen ordføreren viser til, men vil allikevel prøve meg på å gå dypere inn i problematikken.

Ordføreren hevder at alle er habile da krav om folkeavstemning er å betrakte som overordnet sak. Her er nok ordføreren på meget tynn is. Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet gjelder selvfølgelig også «overordnet sak». Men forholdet her er at resultatet av folkeavstemninga skal brukes som premiss i en høringsuttalelse om vindkraft. Hvordan folkeavstemningen legges opp kan derfor få stor betydning på hvordan høringsuttalelsen til «Nasjonal ramme for vindkraft» blir utformet. Som tidligere nevnt, så vil en positiv uttale i forhold til vindkraftutbygging i kommunen fort lede til en avgjørelse som gjør Aure kommune til en vindkraftkommune. I tilfelle kan noen grunneiere se fram til at lettjente penger kommer på konto i mange tiår framover.

Ordføreren ser ut til å mene at den aktuelle representanten ikke behøvde å få sin habilitet vurdert i kommunestyremøtet den 11. juni siden han ble kjent habil da kommunestyre behandlet det første innbyggerinitiativet den 9 mai. Der er vi uenige, og her er noe av min begrunnelse på hvorfor. I pkt.: 2.5 i konsesjonssøknaden levert kommunen den 12. april, står det at «Njordr har signert grunneieravtale med 7 av 11 grunneiere, og det er signert avtale med grunneiere for veitrase og nettrasé.»

I vedlagte avtaleutkast mellom Njordr og grunneierne står det; Pkt 8.1 Administrasjonsvederlag i utredningsfasen. Grunneiere som signerer denne Avtale mottar kr 10.000, – innen en måned etter signering. Fra det tidspunkt Aure kommune har fattet en positivt endelig høringsuttalelse til søknad om konsesjon for Skardsøya vindkraftverk betales kr 25.000, – per år i samlet vederlag til grunneierne fram til anleggsstart. Dette innebærer at den aktuelle kommunestyrerepresentant, som er grunneier og grunneiernes forhandlingsleder, var kontraktfestet til Njordr og hadde allerede fått utbetalt penger fra selskapet da kommunestyremøtet ble avholdt den 9. mai. Ved denne anledning hadde ikke hans stemmegivning noen betydning da det ble fattet et enstemmig vedtak både i formannskap og kommunestyre. Det vil si at det så langt ikke foreligger noen ugyldighetsgrunn.

Jeg vil allikevel kritisere kommunestyrets habilitetsbehandling i saken. Av kommune-TV går det fram at representanten denne gangen ba om kommunestyrets vurdering av sin habilitet. Han burde imidlertid ha forstått at han var inhabil og heller bedt om å få fratre. Han ga ingen opplysninger om sin posisjon i forhold til Njordr. Vindkraftforkjemperne Lars Dromnes (SP) og Iver Nordseth (V) tok ordet og gikk god for representanten, hvorpå fungerende ordføreren (AP) spurte kommunestyret om det var flere som ville uttale seg. Da det ikke var det, konkluderte hun – uten avstemming – med at representanten var habil. Det ble ikke opplyst om noen juridisk vurdering, og jeg kan heller ikke se at det ble foretatt noen reell vurdering under møtet, bare en kameratslig klapp på skulderen. Jeg har kritisert kommunen tidligere, og mener at det foreligger en ukultur i Aure kommune når det gjelder behandling av inhabilitet.