Tilsvar til Torunn Herjes innlegg i TK, 15. august.

Jeg skjønner godt at det passer dårlig inn i motstandsgruppens arbeid at det kommer innlegg som belyser mulighetene for lokal verdiskaping og ringvirkninger, og ikke minst dokumentasjon av tall som viser betydelige lokale inntekter av ei eventuell utbygging på Skardsøya.
Men at det er «sjokkerende» at det kommer innspill også fra andre enn de som så langt har prega debatten med massive og til dels usaklige påstander, skjønner jeg mindre av.

Kraftutbyggingssaker er – som Torunn Herje også påpeker – både komplisert og utfordrende, men jeg påpekte i mitt innlegg at Skardsøya er best egnet som lokalitet i Aure både geografisk og vindmessig (som er dokumentert gjennom omfattende vindmålinger), og har intet med å sette lokalsamfunn opp mot hverandre, slik Herje påstår.

Herje hevder at jeg ” ... inviterer til hasardspill med kommuneøkonomi og lokalsamfunn, en uforsvarlig gambling med høy, dokumentert risiko for store tap i framtidige inntekter for kommune og næringsliv». Hvor hun har den dokumenterte risikoen fra, kommer ikke fram i hennes innlegg, der hun synser.

Erfaringer fra allerede utbygde områder – som jeg også pekte på i mitt forrige innlegg – viser det motsatte. Det kan dokumenteres! I stedet for «omsetningssvikt og tapte arbeidsplasser», som Herje påstår, har vertskommuner for vindkraft som Smøla, Hitra, Roan og Åfjord opplevd svært positive ringvirkninger på mange viktige områder.

Torunn Herje hevder videre at de avtalefestede årlige kommunale inntektene på ca. 10mill.kr er «meget usikre inntektskilder». Ved å lese avtaleutkastet mellom Aure kommune og utbygger Njordr, finner en tvert om at disse inntektene er sikret ved at kompensasjonen ”.. vil være uavhengig av framtidige regler for eiendomsskatt”(Avtalens pkt. 4a, II).

Ellers er Herje også inne på andre udokumenterte påstander som har vist seg ikke å bli realiteter andre steder. Hun har klare profetier om at «ingen» vil kjøpe/bygge boliger eller hytter/fritidsboliger i Aure/Skardsøya, og «alle» vil selge – og derfor store prisfall!

Erfaringer fra Smøla – som jeg kjenner aller best – viser det stikk motsatte:
– Hus/hytter/fritidsboliger med priser og etterspørsel høyere enn noen gang ...(Selv om «alle» ser vindparken).
– Reiseliv/turisme har eksplodert!
– Kultur- og næringsliv ellers blomstrer, med optimisme og positiv omdømmebygging.

Jeg engasjerer meg ikke i dette ut fra personlige grunner, jeg kan godt leve både med og uten utbygging. Men, som jeg påpekte i mitt forrige innlegg i TK, så vil Aure kommune og Auresamfunnet etter min oppfatning fortsatt være totalt avhengig av slike etablerings-/utbyggingsmuligheter for å kunne utvikle seg i positiv retning. Kanskje spesielt innafor energi og akvakultur, som begge er konfliktfylte i forhold til areal og natur.
Dette har vi etter min mening plikt til å påpeke nå – etterpå kan det være for sent!

Les også

«Den enes død – den andres brød»?