Helsehusplanene i Gjemnes er nå kommet så langt at byggearbeidet snart kan sendes ut på anbud.

Kommunestyrets flertall har vedtatt at helsehuset skal inneholde følgende: Kontorer/lokaler til fysioterapi, heimesjukepleien, legetjenesten, psykisk helse, helsesøster, jordmor samt helse og omsorgsadministrasjonen. I tillegg til dette kjøkken, lokaler til dagtilbudet samt 52 sjukehjemsplasser.

Arbeiderpartiets representanter i kommunestyret sluttet seg ikke til dette og hadde eget forslag. Vi ønsker gjennom dette innlegget å utdype vårt synspunkt og begrunnelsen for dette.

Gjemnes kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Arbeiderparti mener at tidspunktet ikke er det rette for å investere i nye lokaler/kontor/møterom for samtlige tjenesteområder innen helse og omsorgstjenesten.

Har dårlig tid

Dagens sjukeheim samt omsorgshyblene på eldresenteret tilfredsstiller ikke dagen krav. Det haster å få bygd nytt.

Arbeiderpartiet er uenig med resten av kommunestyret, vi mener at kommunen i dag ikke har økonomisk grunnlag for å bygge et helsehus med en antatt kostnad på ca. 320 millioner (netto ca 215 millioner etter fradrag av tilskudd fra husbanken). Vi er inne i en tid der prisene øker, og det er vanskelig å forutsi den endelige kostnaden.

Kunne vært ferdig

Arbeiderpartiet foreslo da saken var oppe første gang at vi bygger kun sjukeheim og omsorgsbolig. Dersom kommunestyret den gang hadde fulgt vårt forslag, ville vi kanskje hatt et nytt sjukeheimsbygg ferdig i dag.

Investeringene innen helse og omsorg vil ikke stoppe med helsehuset. Kommunens videre planer er at dagens eldresenter/omsorgshybler skal bygges om til nye oppdaterte omsorgsleiligheter tilpasset heldøgns tilsyn og pleie. Dette medfører nye låneopptak. Denne ombyggingen er planlagt å starte når helsehuset er ferdig. De som da bor i dagens omsorgshybler ved eldresenteret må få tilbud om sjukeheimsplass i helsehuset. Dette selv om de ikke har behov for sjukeheimsplass. Dette vil bl.a resultere i at det ikke er mulig å leie ut plasser til andre kommuner. Kristiansund kommunen leier i dag 6 til 8 plasser av de 37 sjukehjemsplassene vi har. Rådmannen har tidligere opplyst at Gjemnes kan leie ut plasser til andre kommunen fram til at vi får behov for de 52 plassene selv.

Nytt anbud?

Saka om helsehus var opp i kommunestyret siste gang våren 2022. Arbeiderpartiet opprettholdt sitt tidligere forslag. Våre representanter mente at det burde bygges omsorgsboliger istedenfor kontorlokaler i helsehusets 2. etasje. Kontorene i helsehuset 2. etasje vil også ta mye av utsikten for de beboere som kommer til å bo i 1. etasje i et etter hvert ombygd eldresenter.

Rådmannen møtte vårt forslag med at det kom til å gå både vinter og vår før vi kunne starte byggingen, begrunnelsen var at kommunen da måtte ut med nytt anbud i forhold til arkitekt. Det synes merkelig at å ta bort kontorene i helsehuset 2. etasje (fløya mot Indergård) og erstatte disse med omsorgsboliger ikke skal være mulig å gjøre uten å måtte ut med nytt anbud. Spesielt merkelig fordi et av forslagene arkitekten hadde utarbeidet inneholdt omsorgsleilighet i tillegg til sjukeheimsplassene. Dette er en sak vi ønsker at den nye rådmannen spesielt ser på.

Store kostnader

Kommunestyret vedtok våren 2022 bygging av helsehuset. Dette vil i tillegg til bygging av nye omsorgsleiligheter i dagens eldresenter vil medfører store investeringskostnader. Dette vil resultere i omfattende reduksjon i de årlige driftsmidlene som skal nyttes for å gi forsvarlige tjenester til våre innbyggere. Saken er av så stor betydning at den ikke bør legges fram for kommunestyret før den nye rådmannen har fått anledning til å gå gjennom saken og lage sin innstilling. Arbeiderpartiet er av den formening administrasjonen ennå ikke har vurdert om kommunen har råd til en så omfattende investering.

Til slutt vil vi gjenta at Gjemnes arbeiderparti mener at kontor og møteromsfløyen må tas ut og erstattes med nye omsorgsleiligheter, og sjukeheimsdelen av helsehuset bygges som planlagt. Det må arbeides videre for å finne billigere løsninger for å erstatte de kontor/lokaler som tas ut av planene.