Trafikklysmodellen er gjeninnført og videregående skole er nok engang satt på rødt nivå. Det betyr blant annet:

• Ingen syke skal møte på skolen

• God hygiene og forsterket renhold

• Kontaktreduserende tiltak:

* Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

* Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)

* To kohorter kan samarbeide utendørs

* Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

* Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

* Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

* Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort

* Unngå trengsel og store samlinger

* Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

* Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Utdanningsforbundet har innhentet informasjon fra tillitsvalgte på tilstanden i videregående skole nå. Våre tillitsvalgte melder om ekstra belastninger i forbindelse med meget høyt lærerfravær. Lærerne er omgitt av forkjølelsessmitte, og koronasmittede elever dukker opp med jevne mellomrom. Lærerne går på tå hev. Dette skaper usikkerhet og stress i forhold til egen helsesituasjon og mange er redde for å ta med seg smitte hjem. Det er ikke få nærkontakter lærere har i løpet av ei uke. I tillegg til disse utfordringene er det stor mangel på vikarer.

Ekstra arbeidspress

Det er jevnt over stort fravær blant elevene, noe som legger en ekstra arbeidsbyrde på læreren. Elevene som er hjemme, skal følges opp og undervisningen skal tilpasses. Dette er svært krevende når lærerne både skal ta seg av de som er på skolen i tillegg til de som er hjemme. Det blir mange ulike undervisningsopplegg per økt for å kunne gi elevene det de trenger.

Skolehverdagen for våre lærere har i lang tid vært krevende, i en svært utsatt situasjon ift. smitte i klasserommet og «fritatt» for de nasjonale retningslinjene for smittevern. Nå når videregående skole igjen er på rødt nivå vil det bety en enda mer krevende arbeidshverdag for lærerne.

Utdanningsforbundet har en klar forventing til at skoleeier tar tak i de utfordringene lærerne forteller om, og går i dialog for å finne gode løsninger på en svært krevende situasjon. Rammene bør sikre at lærerne ikke har så høyt arbeidspress at det går på bekostning av helse og sikkerhet. At lærerne våre går i kne, er ingen tjent med.

Økt ressursbehov

Utdanningsforbundet ønsker å minne om kjente konsekvenser av smitteverntiltakene, som innebærer økt ressursbehov i skolen:

* Oppfølging av elever med særskilte behov og/ eller fjernundervisning: Lærere kan ikke pålegges å ta ansvar for undervisning både på skolen og for fjernundervisning uten noen form for forsterkning av tid og ressurser.

Vi aksepterer ikke dobbeltarbeid uten godtgjøring!

* Organisering av grupper og klasser: Det er stort behov for vikarer og flere lærere jobber overtid. Ekstraordinære hendelser setter ikke hovedtariffavtalens betalingsbestemmelser til side.

* Hygiene og renhold: De strenge kravene understreker at dette må utføres av personale med riktig kompetanse på fagfeltet. Lærerne innehar ikke slik kompetanse!

* Skole – hjem – samarbeid: Økt informasjonsbehov og oppfølging av ekstra sårbare elever som står i far for å falle fra. Dette betyr merarbeid for kontaktlærerne, og det må bevilges ekstra ressurser til disse i fylkeskommunen!

Svært bekymret

Det er på tide at lærerne blir lyttet til og blir anerkjent for den jobben de gjør. Hver dag «springer de beina av seg» for å gi elevene det de har krav på, uavhengig av om de er på skolen eller om de av ulike grunner er hjemme.

Utdanningsforbundet er svært bekymret for at mange lærere sliter seg helt ut og ender opp med lengre sykmeldinger. Det er vi ikke tjent med!