SV vil arbeide for en videregående opplæring med høy kvalitet hvor flest mulig oppnår fag – svennebrev eller studiekompetanse. Derfor er det viktig med et bredt og godt tilbud i nærheten av der elevene bor. SV ønsker ikke et opptakssystem som kun er basert på karakterer.

SV vil styrke innsatsen mot frafall, og går inn for at alle elever som skal ut i lære, sikres læreplass.

Helt siden innføringa av reform – 94 har debatten gått høyt om frafall og gjennomføring innen videregående opplæring. Det er en kjensgjerning at gjennomføring først og fremst er en utfordring innen de yrkesfaglige studieretningene – det er for mange elever som ikke fullfører. Og hovedårsaken til dette, er manglende læreplass. Elevene på yrkesfag er ikke garantert at de har noe å gå til etter å ha bestått 2 år på skolen - fordi de ikke får læreplass. Derfor vedtok SV sitt landsmøte nylig, at for å øke andelen som fullfører en yrkesfaglig utdanning må retten til læreplass lovfestes.

For å styrke innsatsen mot frafall, vil SV blant annet øke antallet læreplasser og øke lærlingtilskuddet. Videre må reglene for merkeordningen ’godkjent lærebedrift’ gjennomgås, og det må stilles krav om at veileder i lærebedriften har den kompetansen som skal til for å sikre lærlinger et godt faglig opplæringstilbud. Fellesfagene på de yrkesfaglige programmene må yrkesrettes og gjøres mer relevante for det arbeidslivet elevene skal ut i. I samarbeid med partene i arbeidslivet ønsker SV å videreutvikle såkalte vekslingsmodeller mellom skole og bedrift. SV ønsker også å evaluere ordninga med opplæringskontor og utvikle disse for å sikre en bedre oppfølging av lærlinger og lærebedrifter. Videre må medlemmer av prøvenemnder få god skolering i vurderingsarbeid og gjennomføring av fag- og svenneprøver

For å øke kvaliteten innen videregående opplæring, har SV i sitt arbeidsprogram også vedtatt å arbeide for:

· Flere lærere i den videregående skolen, og på sikt innføre en nasjonal lærer/ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr. lærer i yrkesfag, og maks 24 elever på studiespesialiserende

· Å sikre elevene moderne og godt utstyr og læremidler

· Å øke utstyrsstipendet slik at det faktisk dekker elevenes utgifter, samt øke borteboerstipendet

· At opplæringsmateriell i skolen både digitalt og i fysisk format, skal være tilgjengelig både på nynorsk og bokmål

· Å styrke rådgivingstjenesten, og sikre flere miljøterapeuter, skolehelsesykepleiere og skolepsykologer. I tillegg må PP-tjenesten styrkes.

· Å styrke elev – og lærlingombudet

Med SV sin politikk for en videregående opplæring for framtida vil flere kunne fullføre med oppnådd fag/ svennebrev eller studiekompetanse.