Jeg registrerer en del misnøye fra både politikere og innbyggere i de sammenslåtte kommunene. Det synes som de fleste har glemt at regjeringens kommunereform ikke bare var en reform for å fjerne kommunegrenser, men en reform med hovedfokus på sentralisering og effektivisering. Intensjonene for kommunesammenslåingen fra regjeringen var å sentralisere flest mulig tjenester, slik at rammeoverføringene fra staten kunne reduseres.

Jeg mener at det nettopp er på grunn av at Senterpartiet sitter i posisjon i mange kommuner at vi har unngått enda mer sentralisering av kommunale tjenester enn det vi har sett de siste årene.

Selv om jeg har stor tro på min egen kommune, Hustadvika kommune, så ser jeg at vi har mange utfordringer med tanke på å kunne tilby tjenester der folk bor all den tid vi har en Høyre-regjering som innfører den ene sentraliseringsreformen etter den andre. Noe er fornuftig å endre, men det er viktig å gjøre endringer der kommunene selv ser at det gir en positiv effekt og ikke ut fra tvungen reform som fører til mer byråkrati og færre tjenester direkte til innbyggerne.

Mer byråkrati

I perioden 2013-2021 har det blitt gjennomført en rekke sentraliserende reformer i offentlig sektor som har ført til at statlige tjenester har blitt redusert i distriktene og byene.

Sentralisering og kommunesammenslåingene har også ført til mer byråkrati, ikke mindre. Siden regjeringens kommunereform ble innført i 2015 har antall ansatte i byråkratiet økt med over 5000 – fra litt over 58 000 til 63 500 ansatte. Sentralisering og negative konsekvenser av stordrift rammer hele landet, ikke bare distriktene. Også i byene og i tettbygde strøk opplever folk at tjenestene flyttes fra nærmiljøet og at tilstedeværelsen og trygghet forsvinner.

261 kommuner har mistet statlige arbeidsplasser de siste årene under Høyre og Frp. Det er ikke det private næringslivet, men snarere staten som har forlatt store deler av Norge. Det er ikke bare distriktene som opplever dette, men i stor grad også byene i fylket vårt. Se bare på NAV, politiet, posten og domstolene.

Styrt politikk

Kommuner og fylker er under økonomisk press og bruker mye krefter på å vurdere nedskjæringer.

Som Senterpartiordfører smerter det å gjøre kutt som bidrar til at tjenestenivået går ned, men det er en styrt politikk fra Høyre og regjeringspartiene.

Jeg synes det er trist at regjeringen og støttepartiet Frp fører en politikk som gir oss flere byråkrater. Senterpartiet ønsker å gi mer penger til kommunene, slik at vi har midler til å utvikle lokalsamfunnene. De pengene skal gå til bedre tjenester til folk flest, ikke til mer byråkrati.

Vi vil at fellesskapets penger skal gå til kommunale tjenester som barnehage, skole, sykehjem, kommunale veier, kulturtilbud med mer.

Senterpartiet vil derfor bruke inntektssystemet til å sikre kommuner og fylkeskommuner en god økonomi som står i forhold til oppgavene. Vi må ha fokus på tjenesteleveransen til innbyggerne våre der de bor og ikke sentralisere tjenester og lage mer byråkrati.

Derfor trenger vi et sterkt Senterparti i regjering.

Les også

Solbergregjeringa fortener ikkje ny tillit

Les også

Mer sentralisering eller tjenester nær folk?