Utdanningsforbundet har flere mål vi jobber for, og ett av dem er:

• Flere lærerutdannede lærere

Hver dag blir tusenvis av norske elever undervist av ufaglærte i skolen. En god del har ikke høyere utdanning enn videregående skole.

LÆRERMOD fra SSB (modell for framskriving av behovet for lærerutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole), får ufortjent stor plass i diskusjoner, i media som fasit på situasjonen med antall ufaglærte i skolen og som grunnlag for politiske vedtak.

For Kristiansund viser tall fra SSB (2020 tall oppdatert med situasjonen skoleåret 2020-2021) at det er 13% av ansatte i grunnskolen som ikke har lærerutdanning. 34 av 273 årsverk. I videregående skole er det hele 25% og 303 av 1224 årsverk.

Utdanningsforbundet mener at framskrivingen i Lærermod gir et feilaktig bilde av det framtidige behovet for lærere. Modellen har flere faktorer som er konstante størrelser (ligger faste), og som er til hindrer for å få fram reelle tall. Et eksempel på en slik konstant faktor er antall ansatte som ikke er kvalifisert for tilsetting i lærerstilling i utgangspunktet.

Uriktige tall

Det er lovbestemt hvilke kvalifikasjoner lærere i grunnskole og videregående skal ha.

Det er litt meningsløst at en modell som forsøker å si noe om i hvilken grad utviklingen fører til over- eller underskudd av lærere i framtiden, ikke legger til grunn at de som er tilsatt i lærerstilling uten lærerutdanning (konstant faktor) også må erstattes av ansatte med lærerutdanning.

I tillegg blir en del ansatte med lærerutdanning satt til å undervise i fag de formelt ikke er kvalifisert for å undervise i. Dette tar heller ikke modellen høyde for.

De eneste størrelsene i modellen som endres over tid, er elevtallet og tilgang på nye lærere fratrukket de som pensjoneres.

Dette betyr at tallene Lærermod framskriver blir uriktige. Behovet for lærere er mye større. Målet må være at alle elever skal ha rett til å bli undervist av en kvalifisert lærer i alle fag og i alle timer.

Ufaglærte som underviser i skolen gjør tilbudet til elevene betydelig dårligere. Flere lærere i skolen betyr mindre spesialundervisning.

Ikke like tydelig

Gjennom lærerutdanningen får lærerne:

• Fagkompetanse

• Pedagogisk kompetanse

• Didaktisk kompetanse (analysere elevenes forutsetninger og behov)

• Relasjonell kompetanse (hvordan bygge gode relasjoner med elever og foresatte)

• Endrings- og utviklingskompetanse (åpen for forandring og nytenkning)

• Profesjonsetisk kompetanse (hvordan håndtere etiske dilemma)

De fleste politiske partiene er opptatt av lærernes kompetanse, men det varierer om en satsning på flere med lærerutdanning/kvalifiserte lærere er et tydelig satsningsområde eller ikke.

Ingen ønsker å bli operert i kneet av en ufaglært, derfor bør vi heller ikke akseptere at våre unge blir undervist av noe annet enn kvalifiserte lærere.

Det er bare lærere som skal være lærere.

Godt valg!

Les også

SV-skolen: Frykt ikke, Erna

Les også

Har politikerne gitt opp norsk skole?