Jeg vil først få uttrykke at jeg føler på den samme avmakt og fortvilelse over de avsløringene som vi har sett på TV om norsk eldreomsorg som mange andre, også Anne Grethe Holmen.

Vi alle ønsker at eldre skal bli godt tatt vare på når de er kommet dit at de er avhengig av samfunnets hjelp. Anne Grethe ønsker at ansvarlige politikere i Kristiansund og på Nordmøre skal svare ut med utgangspunkt i hva hun har sett på TV.

Vår eldreomsorg opplever også avvik i tjenesten. Som leder av hovedutvalg for helse og omsorg har jeg også mottatt bekymringsmeldinger. Når vi får varsler, og når det rapporteres inn avvik, så iverksettes det tiltak for å forbedre det som ikke har fungert. Utfordringen er i Kristiansund som i andre kommuner, at vi daglig mangler nok folk i tjenesten på grunn av sykemeldinger, og nok kompetent arbeidskraft. Vi ser også at tjenesten har vært ekstra sårbar i tiden med restriksjoner på grunn av pandemien, og ikke minst når vi opplever mye sykdom i befolkningen med influensavirus og annet. Dette rammer også de som jobber i helsetjenesten.

Sykehjem i to etapper

Kristiansund kommune mangler sykehjemsplasser. Dette rammer de eldre som er ferdigbehandlet på sykehus og som trenger et opphold for restitusjon og rehabilitering før de er klare til å dra hjem. Det rammer de som ikke lenger klarer seg i omsorgsbolig eller hjemme med hjemmesykepleie og det rammer de pårørende.

Som Anne Grethe Holmen skriver så er hun klar over at det skal bygges nytt sykehjem. Jeg vil minne om at dette ikke kom uten kamp. Arbeiderpartiet var raske med å klargjøre at kommunedirektørens forslag om å utsette bygging av nytt sykehjem ikke kunne vedtas. Vårt svar var at vi heller ville utsette bygging av ny skole og bygge et nytt sykehjem raskere. Etter lang og til dels hard debatt så sluttet et bredt flertall seg opp om Kristiansund Arbeiderpartis forslag. Nå er planen å bygge nytt sykehjem i to etapper. Det vil vedtas konsept og plassering før sommerferien.

Frigjør tre etasjer

I tiden det tar å bygge sykehjem flyttes tre sengeposter på Storhaugen helsehus til sykehuset når kommunale tjenester etableres der. De sengene vil gi muligheter til bl.a ortopedisk avdeling som kan bruke disse når de har operasjoner som krever overnatting. Her vil vi kunne ta imot pasienter som skrives ut fra sykehus. Både fra Hjelset og sykehuset i Kristiansund. Med dette grepet frigjør vi tre etasjer på Storhaugen som kan frigjøres til langtidsplasser sykehjem. Byggetrinn 2 kommer når behovet øker. Når det nye sykehjemmet tas i bruk vurderes størrelse på fase to sykehjem. Hvor mange plasser trenger vi? Hva koster det? Finner vi nok ansatte?

Alle målinger sammenliknet med andre kommuner viser at vi ikke bruker lite penger i Kristiansund til helse og omsorg.

Arne Grødahl

Anne Grethe Holmen var også inne på arbeidssituasjonen for ansatte og da spesielt heltidsproblematikken. Det har over tid vært jobbet med denne problemstillingen i Kristiansund. Og noen resultater har vi fått. Dette arbeidet foregår i nær dialog med tillitsvalgte. Det er noen problemstillinger som gjør at dette ikke er gjort i en håndvending. For å sikre mer bruk av heltid inn i fremtiden så har vi politikere etter forslag fra Arbeiderpartiet vedtatt prinsippet om heltid og skal være førende i drift av det nye sykehjemmet som planlegges.

Ikke på detaljnivå

Til slutt så vil jeg kommentere det Anne Grethe sier om hva politikere vet om virkeligheten bak tallene som vedtas i budsjett og om det underbudsjetteres. Det er relevante spørsmål. Svaret er at når vi vedtar budsjettet så vedtas det en ramme for det enkelte området. Vi er vanligvis ikke på detaljnivå. Slik må det være. Vi har dyktige ansatte med faglig kompetanse som vet hva de driver med og som kan fagene sine. Det forhindrer ikke at vi underveis i budsjettprosess stiller spørsmål som vi finner relevante. Det kan være informasjon vi får fra tillitsvalgte og ofte fra brukere/pårørende. Kristiansund kommune er også en av de beste kommunene i landet når det gjelder rapportering av avvik underveis i året. Vi mottar fyldige rapporter hver måned fra alle kommunens virksomheter. Som forteller om hvordan det går økonomisk. Sykefravær. Kvalitet i tjenesten. Og mye annet. Det hjelper oss selvsagt i å kunne agere underveis i året hvis det er noe spesielt.

Så til underbudsjettering. Hvor Anne Grethe lurer på om dette skjer. De tjenestene som sannsynligvis sliter mest er Bo og habilitering. Samt psykisk helse og rus. Dette har ført til at vi i flere omganger har styrket disse områdene i forhold til kommunedirektørens budsjettforslag. Ledelsen for Bo og habilitering har kommet med en detaljert rapport som påviser at de er for få ansatte i tjenesten. Dette førte til at det ble bevilget mer penger til flere stillinger i 2023. Tiden vil vise om at dette er tilstrekkelig.

Kompetent gjeng

Jeg vil benytte anledningen til å skryte av de mange medarbeiderne som jobber innen helse og omsorg i Kristiansund. Jeg vet det er en kompetent gjeng som er dyktige. Vår jobb som politikere er å forsøke å legge til rette for at dere kan gjøre en best mulig jobb. Alle målinger sammenliknet med andre kommuner viser at vi ikke bruker lite penger i Kristiansund til helse og omsorg. Spørsmålet er om vi bruker de klokt nok. Om lag halve den økonomiske potten til Kristiansund brukes til helse og omsorg. Antall eldre øker så vi må øke potten noe. Samtidig så må det gjøres på en slik måte at det gir våre unge godt nok tilbud innen f. eks. skole. Som politiker må du hele tiden veie og ta beslutninger. Mitt utgangspunkt de tre årene jeg har sittet i bystyret og ledet hovedutvalget for helse og sosial har vært at vi aldri skal gå i kompromiss med det jeg vil kalle en verdig behandling for eldre og syke. Jeg håper og tror vi nå legger planer som gjør dette mulig. Det blir ikke av seg selv.

Les også

Hvordan behandler dere eldre og pleietrengende?