Under tittelen «Lite motiverende frå Innovasjon Norge» gjengir Tidens Krav 30. mars 22 en uttale fra fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag. Noen sauebønder har blitt avvist fra å søke om utbygging til sauedrift med beskjed om at dette ikke er prioritert inneværende år.

Dette er riktig, men ikke Innovasjons Norge sin skyld. Partnerskapet som består av faglaga, statsforvalteren, fylkeskommunen og Innovasjon Norge har tatt denne bestemmelsen. Så vi som representerer bøndene i fylket er like «medskyldige». Grunnen var markedssituasjonen for sau hvor det i en årrekke har vært overproduksjon og kjøtt på lager, men også like mye de store investeringsbehova innen melkeproduksjon med de mange nye velferdskrava.

Da uttalelsen ble drøfta under fylkesårsmøtet, ble dette ble formidlet. Men jeg som leder og fylkesstyret, må bare forholde oss til hva utsendingene ønsker å formidle. For meg som representerer Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag er dette derfor et signal på at jeg skal jobbe for at også sauenæringa fremover skal ha muligheter til å søke om støtte til utbygging.

Heldigvis er det nå bedre markedsbalanse for sauekjøtt og det kan også derfor være rom for nyinvesteringer. Sauenæringa er en viktig distriktsnæring som er ideell for å utnytte utmarka. Ofte er sauehold den eneste muligheten som nedlagte bruk har for å ta opp igjen drifta, og godt egna som deltidsbruk; noe som for mange er svært viktig på Nordvestlandet med små og vanskelig arronderte bruk, men glimrende egnet som bosted og dermed en styrking av distrikta.

Fylkesårsmøtet ga oss også en fullmakt til å drøfte kvoter for sauehold, men da slik at det er mulig å starte opp uten kvote i små skala. Vi vil også arbeide for at det skal bli innført et driftstilskudd for sau som også kan komme de små sauebruka til nytte.

Les også

Lite motiverande frå Innovasjon Norge