Tidens Krav meldte 4. november at kun 149 av landets 422 kommuner har besvart Mattilsynets spørreundersøkelse om drikkevann. På Nordmøre var det kun én kommune som hadde svart – Gjemnes.

Dette kom fram i en e-post sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Dette er altfor dårlig. Jeg vil be Mattilsynet følge dette opp i det nasjonale tilsynsprosjektet som skal gjennomføres i 2020, for å avdekke om det finnes noen investeringsplaner, kommenterte folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Med Askøy-saken friskt i hodet – hvor 2.000 ble syke og over 60 ble innlagt på sykehus som følge av E.coli-bakterier i et høydebasseng – ønsket Listhaug og Mattilsynet å kartlegge situasjonen på drikkevannsområdet i samtlige av landets kommuner. Derav spørreundersøkelsen.

Druknet

– Hvorfor har ikke Kristiansund kommune besvart undersøkelsen fra Mattilsynet?

– Henvendelsen fra det sentrale Mattilsynet ble av oss oppfattet som en uforpliktende frivillig spørreundersøkelse som druknet i andre henvendelser i en travel tidsperiode rett etter sommerferien. Siden denne var fra Mattilsynet burde den selvsagt ha blitt fanget bedre opp. Vi har nå sendt over de dataene som Mattilsynet etterspurte, bekrefter Vidar Dyrnes, assisterende byingeniør i Kristiansund kommune.

Dyrnes påpeker for øvrig det faktum at svarprosenten er forholdsvis lav hos andre norske kommuner, og legger til at det er noe som «kan tyde på at henvendelsen også andre steder har gått upåaktet hen».

Norsk Vann har tidligere anslått at det vil koste 280 milliarder kroner i de kommunale vann- og avløpsanleggene fram til 2040 for å forsyne en voksende befolkning, innfri alle regelverkskrav og komme à jour med vedlikeholdsetterslepet på det omfattende ledningsnettet.

Høy lekkasjeandel

Dertil heter det i nevnte presseskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet at «Gjennomsnittlig 30 prosent av vannet lekker ut av vannledningene og det er store investeringsbehov».

– Hvordan står det til med vann- og avløpsanlegg i Kristiansund kommune?

Tilstanden med vann- og avløpsanlegg i Kristiansund er sammenliknbar med resten av Kommune-Norge. Også i Kristiansund har vi høy lekkasjeandel, den ligger nok litt over 30 prosent her, svarer Dyrnes.

Han forteller videre at fornyingstakten på gamle vann- og avløpsledninger her har ligget noe lavere enn det som er anbefalt fra nasjonalt hold.

God kvalitet

– Vi anser det som svært viktig at innsatsen på fornying av gammelt ledningsnett økes i tiden framover slik at ledningsnettet ikke forfaller, konstaterer assisterende byingeniør og supplerer:

– Selv om vi ikke har fornyet så mye gammelt som vi burde de siste årene har vi kompensert med å ha stor innsats på reparasjon av det gamle ledningsnettet for å holde lekkasjene nede. Dette er et viktig arbeid som gir gode resultater, men det sikreste på sikt vil være å skifte ut de gamle dårlige ledningene.

– Er drikkevannet i Kristiansund kommune (og på Nordmøre) trygt?

– Vannkvaliteten er god. Vi tar jevnlige prøver ute på ledningsnettet som dokumenterer dette, og Mattilsynet lokalt får også resultatene. Hvis vi skulle få en mistanke om at drikkevannskvaliteten er dårlig vil vi varsle abonnentene om dette, lover Dyrnes.