Til politikerne i Tingvoll kommune i sammenheng med budsjettendringer - et sterkt ønske om ressurser til særskilt norsk opplæring.

Vi får stadig flere minoritetsspråklige elever til Tingvoll. Dette er en berikelse for det sosiale og kulturelle miljøet ved Tingvoll Barne- og Ungdomsskole (TBU). Lærerne på skolen ønsker å gi disse elevene en god skolestart hos oss.

Medlemmene av Utdanningsforbundet (lærere) på TBU vil uttale oss om hvordan situasjonen er i dag med opplæring av nyankomne elever på skolen vår. Situasjonen ser bekymringsfull ut, da vi lærere ser at det er mangel på lærerressurser for å kunne tilby et godt læringstilbud til minoritetsspråklige elever på arbeidsplassen vår. Profesjonsrollen som lærere innebærer et selvstendig og kollektivt ansvar for arbeidet med kvalitet i yrkesutøvelsen.

Kun to introlærere

Per dags dato er det 17 nyankomne minoritetsspråklige elever med behov for intensiv norskopplæring fordelt mellom første til tiende klasse. I tillegg er det mange andre elever med behov for særskilt språkopplæring. TBU har flest antall minoritetsspråklige elever i kommunen. Det er kun to introlærere på skolen.

Innføringstilbudet for de nyankomne elevene blir organisert slik: elevene deles i to grupper, der småtrinnsgruppen (5 elever) får en intensiv norskopplæring av den ene introlæreren med 8 timer per uke. Mellom-/ungdomstrinnsgruppen (12 elever) får tilbud om 12 timer per uke med den andre introlæreren.

Lærer ikke godt nok

Denne organiseringen fungerer utilfredsstillende for både lærere og elever. Våre minoritetsspråklige elever lærer seg ikke norsk raskt eller godt nok, som følge av dette tilbudet, og kan derfor ikke delta i den ordinære undervisningen. Dette kan føre til utenforskap og misforståelser.

Vi, lærerne og medlemmene av Utdanningsforbundet, ønsker å utføre yrket i henhold til et politisk gitt samfunnsmandat og følge opplæringsloven §2-8 om særskilt norskopplæring. Vi ser tydelig et åpenbart behov for mer ressurser til å organisere opplæringen til minoritetsspråklige elever i grunnskolen vår på Tingvoll.

Ikke nok ressurser

Vårt profesjonsfelleskap har konkludert med at det må anskaffes nødvendige ressurser for å gi en tilfredsstillende språkopplæring i Tingvoll kommune. Dette vil kunne gi elevene våre et best mulig tilpasset og helhetlig tilbud. Vi vil understreke at det ikke er nok ressurser per i dag for å følge opplæringsloven §2-8 om særskilt norsk opplæring ved Tingvoll barne- og ungdomsskole.

Vi registrerer at Tingvoll kommune får 17 millioner kroner i år for å ta imot flyktninger. Da forventer vi at kommunen bruker mer ressurser til styrking av norskopplæringen for flyktninger.

Les også

Flyktninger i Tingvoll fortjener en bedre skolehverdag