Vi står nå i en klimakrise der naturmangfold og dermed eksistens for folk og dyr og natur står i fare om vi ikke greier å stanse temperaturøkningen på jorda.

Aldri før har det vært viktigere å sette miljø og klima øverst på dagsorden. Hvert år feires Verdens miljødag 5.juni. Den ble opprettet av FN i 1972 for å øke bevisstheten omkring miljøspørsmål. Etter hvert har miljøproblemene også blitt klimautfordringer som så har fått utviklet seg til at vi nå har en klimakrise.

Parisavtalen stiller krav om å redusere globale utslipp av klimagasser. Avtalen sier at det globalt ikke skal bli varmere enn 2˚C, og helst ikke mer enn 1,5˚grader.

Venstre vil redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. Vi vil planlegge for å nå målet med nasjonale tiltak. I 2050 skal utslippene være redusert med minst 95 prosent, og Norge skal fjerne mer klimagass fra atmosfæren enn vi slipper ut.

Norge skal være en pådriver for internasjonalt klima- og miljøsamarbeid. Vi vil utvide samarbeidet for å ta vare på verdens regnskoger, videreutvikle arbeidet for en bærekraftig havforvaltning og forsterke innsatsen mot miljøkriminalitet.

Innen 2030 skal vi oppnå 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp i petroleumssektoren. Produksjon av påviste olje- og gassressurser innenfor allerede tildelte lisenser vil sørge for et høyt produksjonsnivå på norsk sokkel i flere tiår.

Verden har allerede funnet mer fossil energi enn klimaet tåler at vi utvinner. Derfor må vi slutte å lete etter mer olje og gass og ikke tildele flere letelisenser på norsk sokkel. Det har Venstre vedtatt i stortingsprogrammet.

Venstre sitt syn underbygges av IEA sin ferske rapport som sier at det trengs ingen nye olje- og gassfelt etter 2021 hvis verden skal gå netto nullutslipp i 2050. IEA sier også at eksisterende oljefelt skal kunne drives som før, mellom annet for å unngå et alt for raskt et produksjonsfall.

Venstre vil at Norge skal produsere og utvikle mer fornybar energi og grønn teknologi. Det kutter utslipp og skaper nye grønne arbeidsplasser.

Naturen og det biologiske mangfoldet er vårt eksistensgrunnlag. Naturen kan beskytte oss mot katastrofale konsekvenser av klimaendringer, og er hjem til de artene vi deler jorden med. Ikke minst er naturen kilde til livskvalitet og gode opplevelser. Derfor må vi ta vare på naturen, både for oss og for dem som kommer etter oss.

Utslippene går ned med den blågrønne regjeringa, og er de laveste siden midten av 90-tallet. Venstre sin klimapolitikk virker. Venstre vil fortsette vår offensive klima- og miljøpolitikk i kommende stortingsperiode.

Vår klimapolitikk gir også de beste forutsetninger for de grønne næringene som langt på vei også er distriktsnæringer. Verdens miljødag er en fin anledning for ikke bare å markere utfordringene, men også mulighetene vi har for å løse klimakrisen.

Les også

På tide å gjenreise naturen