Venstre stemte ikke for Rødt sitt forslag i bystyret. Forslaget fra Rødt lå opprinnelig som et verbalforslag til vedtatt budsjett for 2021, kostnadene var ikke beregnet.

Flere partier enn Venstre og Høyre argumenterte mot å behandle forslaget i bystyremøtet 17. juni ved halvgått budsjett 2021, og heller vente til desember når budsjett for 2022 skal behandles. Da ville saken vært utredet, og samtidig bli sett i sammenheng med andre saker, slik som Bo og habilitering som sliter med budsjettbalansen.

Avstemmingen endte med at kun Venstre og Høyre stemte mot forslaget. De andre partiene som ville avvente saken, stemte allikevel for Rødt sitt forslag. Er det fordi debatten i bystyret ga argumenter som gjorde at de endret syn, eller var det valgtaktiske hensyn? Det siste er sannsynlig. Debatten kan følges i opptak fra bystyremøtet på Kristiansund kommune sin hjemmeside.

Budsjettjustering handler om å gjøre endringer for å holde driftsrammen som bystyret har vedtatt foregående år, finne dekning for utgifter som kan ha dukket opp, eller legge inn gledelige tall om økte inntekter. Begge deler var tilfelle i aktuelle sak med budsjettjusteringer. Samtidig var det klare meldinger om utfordringer som venter. For Venstre og flere andre parti er bekymringen særlig stor for innsparingene som Bo og habilitering er pålagt, og som de varsler om kan bli svært vanskelige å innfri.

FO sine ledere i henholdsvis Kristiansund og Møre og Romsdal velger å understreke i sitt innlegg i tk.no 28.06.21 at Venstre, sammen med Høyre, stemte imot Rødt sitt forslag, men de nevner ikke begrunnelsen.

Rødt fremmet et forslag som innebar ytterlige påplussing på utgiftssida i budsjettet, og det uten at saken var utredet. Jeg forstår det ikke gir gode politiske poeng, men jeg mener det er redelig for debatten å gi begrunnelsen for vår stemmegivning.

Kampen mot fattigdom, og særlig for å hjelpe barn og unge til en god oppvekst med muligheter til deltagelse både i fritidsaktiviteter, skole og barnehage, det står vi sammen om. Regler for hvordan budsjett behandles er vi tydeligvis uenige om. Venstre vil alltid behandle budsjetter på en helhetlig, forutsigbar og forsvarlig måte.

Når det gjelder barnetrygd spesielt, så er Venstre sitt syn nasjonalt at den bør gjøres behovsprøvd, og likeså at barnetrygd ikke skal regnes med når sosialstønad beregnes. Det mener vi er mere målrettet bruk av penger til de som behøver det mest. Med det standpunktet om barnetrygd går Venstre til høstens stortingsvalg.

Les også

Takk til bystyret

Les også

Barnetrygd må ikke regnes som inntekt