Kaianlegget som ble åpnet høsten 2014, har kostet 38 millioner. Kristiansund og Nordmøre havn (KNH) har anslått markedsverdien til 53,3 millioner kroner medregnet et goodwill-tillegg på 15 millioner.

Hitra kommune, som i 2020 meldte sin uttreden fra KNH, har kommet med et bud på 25 millioner kroner for anlegget.

KNH fattet et vedtak i desember 2020 der det kom fram at de respekterte Hitra kommunes beslutning, men at det ikke var aktuelt å la kommunen forlate KNH med kaianlegget – noe Hitra kommune mente de hadde krav på.

– Her gir vi ikke ved dørene, har havnefogd Knut Mostad tidligere uttalt til Tidens Krav.

Havnerådet avholdt møte torsdag 10. juni, hvor de fattet følgende vedtak:

  1. KNH IKS har hatt et godt samarbeid med Hitra kommune og næringslivet der for å utvikle infrastruktur og øvrig næringssamarbeid for økt vekst i sjøveis transport. Hitra er en spennende kommune for utvikling av bl.a. norsk lakseproduksjon. Vi ønsker fortsatt å beholde Hitra kommune som eier i KNH IKS. Når Hitra kommune nå ønsker å si opp avtalen om felles havneselskap med Nordmøre, beklager vi dette.
  2. Havnerådet aksepterer de generelle vilkår for uttreden i kulepunktene ovenfor under pkt. 1. i denne saken og gir Havnefogden fullmakt til å saksbehandle uttreden etter disse forutsetningene (om ikke saken om uttreden endres av Hitra kommune i endelig behandling i kommunestyret).
  3. KNH IKS ønsker primært å beholde Hitra kysthavn i tråd med vedtaket av 9. desember 2020.
  4. Havnerådet aksepterer ikke budet fra Hitra kommune for kjøp av Hitra kysthavn på kr 25 mill.
  5. Havnerådet gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjennomføre forhandlinger om salg av Hitra kysthavn.
  6. Endelig behandling av budet skal tilbake til behandling i havnerådet for godkjenning.

LES OGSÅ: