Riksrevisjonen kommer med hard kritikk av domstolene i en rapport som Stortinget behandler denne våren. Ifølge rapporten nådde ingen av de seks lagmannsrettene målet om å behandle straffesaker i løpet av tre måneder i snitt i 2018. 20 tingretter nådde heller ikke målet, og utviklingen går i feil retning.

– Faktisk ser vi at avstanden til Stortingets mål har økt, sa riksrevisor Per-Kristian Foss, da han la fram rapporten i oktober.

Tirsdag holder kontroll- og konstitusjonskomiteen høring om saken.

Riksrevisjonen påpeker at domstolene kunne vært mer effektive og dermed behandlet 8 prosent flere saker med de ressursene de har.

-Trange budsjetter

Men direktør Sven Marius Urke i Domstolsadministrasjonen (DA) pekte på at sakene blir stadig mer krevende, samtidig som budsjettene er trange.

– Dette ser ikke ut til å bli noe bedre. Det har vært en jevn nedtrapping av ressursene til domstolene de siste årene, og vi venter ikke at budsjettet for 2021 kommer til å bli bedre, sier justispolitisk talsperson Petter Eide (SV).

Det skyldes regjeringens såkalte ABE-reform, et flatt kutt på 0,5 prosent i offentlige budsjetter som skal tvinge etatene til å kutte byråkrati og bli mer effektive.

– Saksbehandlingstiden blir lengre, men Domstolsadministrasjonen påpeker også at man frykter for dårligere kvalitet. Det blir ikke god nok tid til å gå grundig nok inn i sakene. Da vil jeg si at det er et rettssikkerhetsproblem, sier Eide til NTB.

– Kuttet til beinet

Før jul varslet DA planer om å kutte 210–220 årsverk innen 2024, ifølge NTL Magasinet, og kommunikasjonssjef Yngve Brox sier de for lengst har kommet inn til beinet.

– Den harde omstilling kommer nå, varslet han.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener imidlertid at domstolsstrukturen er hovedårsaken til at sakene ikke blir behandlet i tide. Regjeringen har satt i gang et arbeid med omorganisering, og Domstolsadministrasjonen foreslo i høst å redusere dagens 60 tingretter til 22.

Kallmyr møter i høringen på tirsdag. Det samme gjør domstolsdirektør Urke og representanter for Dommerforeningen, Advokatforeningen og Politijuristene.

I skyggen av Nav-skandalen?

Eide bekymrer seg for at Riksrevisjonens rapport, og ikke minst en rapport fra Sivilombudsmannen som handler om bruk av isolasjon i fengslene, skal havne i skyggen av Nav-saken. Alle tre behandles av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité denne våren.

– De har 10.000 sider med Nav-papirer. De to andre sakene som det skal være høring om på tirsdag, drukner. Timingen er veldig uheldig, sier Eide.