Helsedirektoratet har nå innført svært strenge tiltak for å hindre koronaspredning, og Nordmøre Krisesenter IKS må følge myndighetenes retningslinjer.

Krisesentrene ble 25. mars satt på listen over samfunnskritiske oppgaver.

Voldsutsatte er ofte i akutt behov for hjelp og beskyttelse, og vi ser det som svært viktig å oppretthold tjenestetilbudet i størst mulig grad. For å begrense smittefare overfor brukere og ansatte har vi iverksatt nødvendige tiltak inntil nye bestemmelser fattes. Vårt tilbud vil være som følger:

• Botilbudet opprettholdes for de som er utsatt for vold i nære relasjoner.

• Det gis ikke et samtaletilbud ved personlig oppmøte på krisesenteret, men veiledning/samtaler gjennomføres på telefon.

• Døgnbemannet telefon.

• Advokatvakt/juridisk bistand gjennomføres på telefon.

Dette er en vanskelig tid for alle, og spesielt for sårbare grupper. Voksne og barn som lever med vold i nære relasjoner kan få det ekstra vanskelig når skoler og barnehager stenger og familien må leve tett på hverandre. Mange er permitterte, har frykt for å bli smittet, det er mindre bevegelsfrihet, og det kan være bekymring for økonomien. Mye påtvunget samvær kan føre til et økt konfliktnivå og kan utløse vold.

Nordmøre Krisesenter har døgnåpen telefon som kan gi deg råd og veiledning i en vanskelig situasjon. Botilbudet opprettholdes for voksne og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner, eller trusler om vold.

Vi oppfordrer alle til å ta vare på hverandre i denne utfordrende tiden.

Vårt telefonnummer er: 71 57 48 70