Vi må forlange at minstepensjonen må økes til kr. 250.000. Flere enn 50.000 eldre i Norge er fattige. De har så lav inntekt at de ikke har råd til et varmt måltid hver dag. Det er så uverdig at regjeringen nå må bedre situasjonen for aleneboende minstepensjonister.

Det er uverdig at vi har over 50.000 eldre som lever i fattigdom, når velstanden og inntektsutviklingen i resten av samfunnet har økt. Avstanden mellom kjøpekraften i minstepensjonistene og kjøpekraften  til befolkningen for øvrig øker i takt med et rikere samfunn.

Vi må kreve å forhandle om egen pensjon. Vi pensjonister må kreve å få tilbake forhandlingsretten ved regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Det er uhørt at pensjonister har mistet retten til å forhandle om sine egne «lønninger».

Folketrygden og tjenestepensjonsordningen er viktig for det økonomiske i alderdommen. Alle skal være trygge på at de har en god pensjon å leve av. Derfor tar vi pensjonister avstand fra underreguleringen av pensjoner på 0,75 prosent. Dette fører til at pensjonister sakker akterut i inntektsutviklingen og ikke får ta del i velstandsutviklingen på linje med yrkesaktive.