I sitt meget treffsikre innlegg om Bo og habilitering, budsjett og økonomi påpeker Bjarne Brunsvik flere viktige forhold som det er viktig at byens politikere er klar over når budsjettet for 2022 skal vedtas. Bo og habilitering har vært utsatt for systematisk underbudsjettering i flere år. Dette er ikke et merforbruk, slik som tidligere assisterende rådmann Knut Mostad hevder i kommentarfeltet under saken. Budsjettrammene har ikke vært realistiske. Det har vært vedtatt flate kutt i alle enheter, uavhengig av hvilke tjenester som tilbys. Det er derfor meningsløst å sette dette opp mot kutt i sykehjem, rustjenesten og skoler.

Les også

Bo og Habilitering: Et nytt, magert budsjett

Brukerne i bo- og habilitering er en sårbar gruppe som har krav på gode tjenester. Hvordan vi behandler disse menneskene sier mye om hvilket samfunn vi vil ha, hvordan vi vil prioritere og hva vi legger vekt på. Flate kutt og systematisk underbudsjettering skaper en utrygghet både for brukerne og deres pårørende. Tjenestene blir for dårlige. I tillegg blir ikke fagfolkene hørt og faget tilsidesatt.

FO er profesjonsforbundet for sosialarbeidere med høyere utdanning. Vi har vært bekymret for kuttene i bo- og habilitering i Kristiansund kommune i flere år. Et enstemmig bystyre vedtok i juni at fagfolkene skulle snakkes med og budsjettet til bo- og habilitering skulle ses på spesielt. Vi har ikke blitt spurt eller tatt med på råd. Hvem er det som effektuerer vedtakene som fattes i bystyret? Er ikke dette administrasjonen i Kristiansund kommune sin jobb?

FO utfordrer bystyret i denne saken til å ta grep om situasjonen i bo- og habilitering. Det er tross alt bystyret som bestemmer og kan legge til rette for realistiske økonomiske rammer for tjenesten som gir brukerne våre god kvalitet, forutsigbarhet og trygghet.