Til Energi- og miljøkomitéen:

Manglende budsjettmidler til behandling mot lakseparasitten gyrodactulus salaris i Drivaregionen

Stortinget har enstemmig vedtatt en nasjonal strategi for å bekjempe lakseparasitten gyrodactulus salaris, kjent som gyro. De fleste vassdragsregioner vest for vannskillet er nå behandlet, men Drivaregionen gjenstår. Denne regionen omfatter elvene rundt Sunndals- og Tingvollfjorden, deriblant Driva i Oppdal og Sunndal kommuner, Litldalselva og Usma i Sunndal kommune og Batnfjordselva i Gjemnes kommune. Driva er et gammelt, stort, langt og komplisert vassdrag med 10 mil lakseførende strekning, og ble lenge vurdert som vanskelig å behandle mot gyro. Drivaregionen ble derfor liggende som en mulig smittekilde for andre friske eller behandlede og friskmeldte vassdrag. Rundt 2010 vurderte imidlertid forvaltningen at teknologien og prosedyrene for gyrobekjemping var blitt gode nok til å lykkes med behandling også av Driva. Strategien som ble valgt og vedtatt i 2016 var bygging av ei fiskesperre 2,5 mil oppe i vassdraget, slik at lakseparasitten på oversida av sperra dør ut etter hvert som elva tømmes for laks ved naturlig utvandring. Deretter skulle strekningen på nedsiden av sperra samt andre vassdrag i regionen behandles kjemisk.

Brukt mye penger

Siden da har store midler blitt brukt på forberedelsene til gyrobekjemping i Drivaregionen:

Bygging av fiskesperre i Driva ~ kr 80 mill

Utvikling, utprøving, utstyr til klormetoden ~ kr 50 mill

Årlige driftsutgifter sperra/bevaring av sjøørret mm. 2mill x 5 år ~ kr 10 mill

Årsverksavtale Veterinærinstituttet (kartlegging/planlegging x 5 år ~ kr 15 mill

Samlet ~ kr 155 mill

Den kjemiske behandlingen av Drivaregionen skal etter planen starte i 2022. Nå står imidlertid behandlingen i fare for å bli forsinket på grunn av manglende bevilgninger. Forvaltningen mangler 13 millioner for behandling i 2022, slik dette oppsettet viser:

Totale kostnader: 32 mill

- Egen dekning: 10 mill

- Budsjettprp 2022: 9 mill

Manglende beløp: 13 mill

Mulig smittekilde

Det vil være ødeleggende og uforståelig om behandlingen av Driva blir utsatt på grunn av manglende bevilgninger. For det første er behandlingen del av en nasjonal strategi for gyrobekjemping. For det andre er det allerede brukt 155 mill på å klargjøre elva for behandling. For det tredje er villaksen nå rødlistet, og må vises spesielt hensyn. For det fjerde blir regionen liggende som en mulig smittekilde for andre elver i minst ett år lenger enn nødvendig, med unødvendig risiko for spredning av gyro til viktige lakseelver. Og – for det femte er elveeierne i Driva allerede påført store økonomiske tap som følge av fiskesperra og bortfall av fiske, og forsinkelse av gyrobehandlingen vil øke tapene ytterligere. Det kan legges til at det innledningsvis var stor motstand mot gyrobehandling i Driva, men at dette nå er snudd til positivitet og forventning om raskest mulig friskmelding og normalisering av elva og laksefisket.

Vi henstiller derfor om at Stortinget og regjeringen finner og bevilger de 13 millionene som må til i 2022 for at behandlingen av Drivaregionen kan gjennomføres som planlagt i 2022.

(Dette innspillet er også sendt til Klima- og miljødepartementet).