Det er viktig at eierkommunenes innbyggere engasjerer seg i KNHs ve og vel. Det som ikke er bra er når du tillegger meg andre egne meninger enn jeg har og ikke tar ansvar når du selv ikke kjenner fakta i saken. Når du, Tor Johansen, har slike sterke meninger om KNHs ve og vel, kunne du kanskje tatt kontakt for å få avklart en del informasjon i saken før du smurte flere halvsannheter sammen til flere hele usannheter? Hvorfor gjør du ikke det? Du skriver jo at du er bekymret for KNHs omdømme.

Havneselskapet har en altfor høy gjeld i forhold til egenkapital og tidligere økonomisk forvaltning av selskapet har vært kritikkverdig helt tilbake til 2015. Dette ble belyst i forvaltningsrevisjonen av selskapet i 2019 og 2020. Dette var bakgrunnen for valg av nytt styre og råd i selskapet, eller «kuppet», som du kaller det. Så noen korrigeringer:

For det første så tjener ikke havneselskapet kr 700 000 på parkeringsplassene. Inntektene er nok rundt det halve av dette, men er også viktige for utleie av våre kontorlokaler i Astrups gate. Inntektene på Nordmørskaia var omtrent 400 000 i 2020, langt i fra kr 1 million. Hvor har du disse tallene fra?

For det andre så vil ikke Nordmørskaiens inntekter forsvinne, som en følge av campusprosjektet, men kan bli noe redusert. Kaifronten vil bli redusert til ca det halve (50 meter), men det meste av trafikken på de største båtene kan håndteres på andre kaier. En ny kaifront på «campus-tomten» i byggetrinn 3, skal betales av andre, ikke av KNH.

Les også

Hvorfor må man tømme en havnekasse?

Når det gjelder beskrivelsen av maktspillet bak prosessen av meg og rådmannen i Kristiansund, er det tydelig at Tor Johansen har liten kjennskap til det offentlige Kristiansunds indre liv, men at han besitter en livlig fantasi. Rådmannen i Kristiansund ønsket ikke at jeg skulle søke denne jobben som havnefogd. Arbeidsoppgavene mine i kommunen var mange og staben var allerede beskåret med 21 årsverk. Styret vurderte deretter at jeg var best kvalifisert ift. de utfordringene selskapet stod ovenfor. Selskapet besitter god maritim kompetanse i samlet stab.

Tidligere havnefogd sa opp jobben i prosess med tidligere styreleder i 2019, men nytt styre fant grunn til å avskjedige havnefogden før oppsigelsestiden gikk ut. Dette er tidligere omtalt i TK. Dette var av helt andre årsaker enn dette prosjektet.

Jeg skal altså ha meg frabedt at jeg med viten og vilje «tapper havnen og beriker utbyggerne».

Knut Mostad

Verdien på hele «Campusområdet» er ikke taksert til 60 millioner, men grovt anslått til en slik verdi ift. dagens bruk. KNH eier og disponerer ikke hele dette området fullt ut, kun deler av det. Det er derfor feil å påstå at vi gir bort, eller «tømmer havnekassa» fordi vi er positive til dette prosjektet. Prosessen med kompensasjon til KNH for avståelse av deler av området pågår nå i KNHs administrasjon, styre og råd i samarbeid med Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Devoldholmen utvikling AS. «Campusprosjektet» er viktig for Nordmøre og selskapet vil derfor bidra til at prosjektet blir realisert. Nordmøres innbyggere kan være trygge på at selskapet finner en god og lovlig løsning på dette til beste for Nordmøre. Dette vil bli presentert når løsningen er ferdig forhandlet i tråd med KNHs interne regler, Havne- og farvannsloven, kommune-loven og offentlighetsloven. KNH har en god dialog med Kystverket og andre myndig-heter om forvaltning av selskapets eierskap og drift.

Begrepet «havnekapital» er endret i den nye Havne og farvannsloven. Formålet med midler innkommet fra havnevirksomhet, skal fremdeles primært forbeholdes havnevirksomhet. Friheten til å fristille midler til andre formål bl.a. utbytte er imidlertid åpnet. Forutsetningen er at man likevel har midler til å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av havnekapitalen (kaianlegg o.l.). Dette betyr altså at styrets og rådets frihet, etter den nye loven kom, til å vise velvillighet til «campusprosjektet» er stor så lenge en sunn og god drift av anleggene ligger i bunn. Nye bygg på området kan også gi nye forretningsmuligheter og økt verdi på hele området, også for KNH. Jeg skal altså ha meg frabedt at jeg med viten og vilje «tapper havnen og beriker utbyggerne». Tvert imot jobber vi hardt for at selskapet igjen skal få en sunn økonomi for nye økte veloverveide investeringer i nye prosjekter i hele Nordmøre.

Når det gjelder de estetiske kvalitetene på nåværende skisser kan man mene mye om disse, men byfornyelse medfører at det kommer noe nytt. Når det kommer noe nytt forblir ikke alt som før. Det skal man kanskje være mest glad for. Alternativet er verre. Kanskje kan «campusprosjektet» hjelpe oss alle til å definere oss selv på en ny måte inn i en mer kunnskapsbasert og positiv framtid?

Les også

Hvem skal drive byutvikling på Devoldholmen?

Les også

Vi vil ha Campus, men ikke slik!

Les også

Campus passer i Kristiansund