Til fylkeskommunedirektør Gunn Randi Seime:

Viser til oppslag i avisa Driva (nettavisen 02.11.2022 ) der det står at Todalsfjordprosjektet tas ut av økonomiplanen 2023-2026, med en merkelig begrunnelse.

«-På bakgrunn av at valg av løsning er uavklart, tar en stilling til framtidig behov ved neste rullering av økonomiplanen,» uttaler Seime til Driva.

Jeg har kjent til denne saken på nært hold i mange, mange tiår og vet at alternativet undersjøisk tunnel ble forlatt etter avklaring i forrige årtusen.

Mye løsmasse

Om tidligere utredet undersjøisk tunnel (Reinertsens vegutredning Rv 670 Ålvundfoss – Skei for ferjefri forbindelse over Todalsfjorden) står det side 04-1, om alternativ 3, (som er omtrent identisk med det undersjøiske alternativet som nå igjen er skissert i avisene):

«De utførte undersøkelser viser at største vanndyp i traseen er ca. 90 m. Løsmassemektigheten i området er funnet å være betydelig. Fjelloverflaten antas å ligge på kt. – 185-195. Den reviderte tunneltraseen er derfor lagt med tunneltaket på kt. -240 i lavpunktet.»

Miljøverstinger

Ikke underlig at alternativet ble forlatt.

Også fordi undersjøiske tunneler er langsiktige miljøverstinger, drifts- og vedlikeholds-kostnads-verstinger, skrekkscenario og kostnads-verstinger for transportnæringen. Verstinger for turister og reiseopplevelse-verstinger. Hvilket alternativ som gir den beste reise-opplevelsen skal vektlegges, ifølge vegvesenets egne retningslinjer. (140, 6.3.5.) Undersjøisk tunnel fører også til at det blir stengt for myke trafikanter mellom Ålvundfoss og Åsbø. Og ingen omkjøringsmulighet ved stengt tunnel. Men derimot ved bru kan en få den muligheten også.

Meningsløs utsettelse

Det blir en meningsløs sløsing å bruke penger og tid, nå på nytt igjen, på prosjekt som har blitt avklart etter mange, mange runder i konsulentfirma, diverse styrer, utvalg og politiske fora.