Rådmann Håvard Sagli i Aure legger fram sitt budsjettforslag for 2022 og økonomiplan for 2022 - 2025 i et formannskapsmøte som starter klokken 10.00 i dag.

Kommunens økonomiske utfordringer bunner ut i annet i kraftig reduserte inntekter. I løpet av 2,5 år har kommunen mistet 100 innbyggere, noe som fører til redusert rammetilskudd fra Staten. Inndelingstilskuddet fra staten etter kommunesammenslåingen på ca. 25 millioner kroner i året blir trappet ned til null. I tillegg har Stortinget endret eiendomsskatteloven, noe som fører til at eiendomsskatten fra anleggene på Tjeldbergodden reduseres.

Ved starten av budsjettarbeidet for forrige økonomiplanperiode (2021 – 2024) viste tallene et underskudd på 17 millioner i 2021, økende hvert år til 28 millioner i 2024. Dermed gikk rådmann Håvard Sagli ut til enhetslederne med beskjed om å komme med kuttforslag på 6 prosent. Rådmannen har nå lagt fram sine kuttforslag, og innebærer kutt tilsvarende 10 årsverk, reduksjon av kjøkkenet på Gullstein, nedlegging av ordningen med matombringing samt å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger.

Men selv ikke dette er nok. Rådmannen har sett seg nødt til å foreslå å bruke til sammen 9 millioner kroner av sparepengene på fond.

– Oppvekst og integrering, samt omsorg får de største kuttene. Det er tøffe kutt, sa økonomisjef Peder Hønsvik under framleggingen av kuttforslagene.

Nå legger altså rådmannen fram sitt budsjettforslag for 2022 og økonomiplan 2022 - 2025.

Møtet sendes direkte på Kommune-TV og du kan følge seansen her:

Kommunedirektør Birgit Iversen Eckhoff på Smøla legger fram sitt forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 - 2025 klokken 14.00.

Følg budsjettmøtet på Smøla her: