Det er tøffe økonomiske tider i distriktene, og Tingvoll kommune er intet unntak.
Kommunen står overfor store kutt, og nok en gang går det hardt utover oppvekstsektoren. Vi stiller spørsmål ved hvorfor 10 av 16 millioner skal kuttes fra skole og barnehage, når andre sektorer bare må kutte en brøkdel? Har tidligere års prioriteringer og investeringer ført oss opp i et økonomisk uføre? Når krybben er tom bites hestene, og vår mening er at det er best både for oppvekstsektoren og kommunen som helhet at vi står sammen for å finne gode løsninger både på kort og lang sikt.

Lokalsamfunnet i grendene er en viktig del av kommunen. Meisingset Oppvekstsenter er lite, men en stor og viktig del av lokalsamfunnet. Et godt samarbeid med bygdelag, nærbutikk, gårdbrukere og andre ressurspersoner bringer inn i skolen muligheter for økte lokale kunnskaper som større skoler kanskje ikke i like stor grad får til? Beliggenheten med umiddelbar nærhet til fjord og fjell, gir også flotte muligheter for uteskole og ekskursjoner i nærmiljøet. Små grupper gjør det enkelt med transport og besøk rundt om i bygda og gir barna verdifulle opplevelser og erfaringer. Et stort kutt vil redusere disse mulighetene kraftig.

Oppvekstsenteret gir tilbake til bygda i form av å være et naturlig samlingspunkt ved høytider og andre merkedager. Innbyggerne på Meisingset har en dugnadsånd i verdensklasse! Motivasjonen kommer av en sterk vilje til å gi barna sine de beste forutsetninger for en trygg og god oppvekst med gode muligheter for trivsel og læring. Et slikt engasjement er det viktig å ta vare på. Både for bygda og resten av kommunen.

Lokalitetene ved Meisingset oppvekstsenter er gode. Godt utstyrte klasserom gir gode læringsmuligheter. Vi har gymsal, skolekjøkken, sløydsal og bibliotek som kan benyttes med stor fleksibilitet alt etter tema og innhold i skolehverdagen. Alt ligger til rette for å imøtekomme fagfornyelsens krav til dybdelæring, tilpasset undervisning og tverrfaglighet.

Meisingset Oppvekstsenter scorer godt på trivsel og har lave mobbetall. Små grupper gir de voksne bedre muligheter til å se hvert enkelt barn, noe som gir trygghet og gode forutsetninger for læring. Barna blir flinke til å ta vare på hverandre på tvers av alder og klassetrinn. Her leker alle sammen og tar hensyn til hverandre. Skolen har også gode muligheter for tilpasninger til hvert enkelt barn når flere klassetrinn går sammen. Dessuten sikrer oppvekstsenteret en trygg og god overgang for barnehagebarna som skal inn i skolen.

Skolen er per i dag tredelt, med elever fra 1.-7. trinn. Med lite ressurser allerede, har de ansatte måttet være kreative og løsningsorienterte for å gi barna et best mulig tilbud. Men hva skjer når det igjen må kuttes? Flere klasser må slåes sammen, mindre tid til hver enkelt og færre muligheter til tilpasninger. Kommunestyret har vedtatt at skolestrukturen i Tingvollskolen ikke skal endres i inneværende periode. Men slik vi leser kommunedirektørens forslag, undres vi på om dette er mulig? Oppvekst skal 2 mill kr ned i 2021 - og det samme i 2022, og med hele 6 mill kr ned i 2023. Vi frykter at dette innebærer en langsom nedleggelse av Meisingset oppvekstsenter!

Et levende lokalsamfunn, med skolen som hjerte i bygda, gjør Meisingset til et attraktivt sted å bosette seg på, og ikke minst, flytte tilbake til. For 2021 må MOS ned med vel 560 000 kroner og dette gir store konsekvenser for oppvekstsenteret. Omtrent halvparten av foreldrene ved oppvekstsenteret er pendlere. Videre kutt i åpningstider på SFO og barnehage gjør det umulig å rekke hjem fra jobb for å hente barna sine før stengetid. Realiteten kan bli at flere familier må flytte, noe som igjen gir tapte skattekroner til kommunen, og at Meisingset blir et mindre attraktivt sted og flytte til. Det blir en ond spiral, der det ene tar det andre. Vi mener at en utarming av grendene vil få store konsekvenser for hele kommunen.

Sparer vi oss til fattigdom? Vi får ikke økt kommunens befolkning på kort sikt, men kan vi hindre fraflytting? Vi oppfordrer kommuneledelsen/politikerne til å satse på framtida, nemlig på barna våre - og redusere kuttet i oppvekst.

Vi slår ring om oppvekstsenteret og ønsker å kunne fortsette med å gi barna våre den best mulige opplæringa og skolehverdagen.