Fylkesmannen i Møre og Romsdal reduserte kvoten ­for gaupejakta i 12. time. Bakgrunnen skal visst være at kriterier for vurdering av observasjoner i felten ble endret.

Akademisk forklart er endringene å forstå slik ut fra rapporter utarbeidet av fagdepartementet/NINA:

Reduksjonen av gaupe­bestanden på landsbasis ser ut til å fortsette. Observasjoner som bekrefter reduksjon av bestanden fortsetter også i 2015. Antall familiegrupper skal være redusert. For andre året på rad ligger bestanden under det nasjonale målet på 65 ynglende familiegrupper pr. år. I Norge oppgis nå av pålitelige kilder en reduksjon av bestanden på 18 prosent under det vedtatte målet.

Retningslinjene for kvoter er endret ma. begrunnet med endringer av beregnings­metodikken og krav til sporingslengde for dyra, hvor familiegrupper på tre eller flere gauper må spores i minst 1 km, og to gauper som observeres sammen skal spores i minst tre kilometer for å kunne kalles en familiegruppe.

Dette kan forstås noenlunde slik: Nye avstandsregler (også ny klassifisering for dyr som betraktes som byttedyr) er innført, for å skille de ulike familiegruppene, begrunnet i ny kunnskap innhentet fra gauper som er radiomerket. Familiegrupper som er påvist nær grensen mot nabolandene ble før endringene betraktet som en hel familiegruppe i Norge -men blir nå bare regnet som en halv familiegruppe – og visa- versa for familiegrupper nær grensen til Norge, f.eks. for dyr som kommer fra områder i Sverige.

Metoden for å overvåke dyra for å beregne antall familiegrupper er altså endret og samordnet med metodikken som benyttes for beregninger i nabolandene, for oss vesentlig for beregninger fra Sverige. Tallene fra tellingene for 2014 blir da ikke direkte sammenliknbare med tidligere års beregninger. Departementet mener dette medfører større usikkerhet i tolkningen av bestandsendringer som observeres i 2014 sammenliknet med tidligere år.

Akademisk forklart – hvorfor Fylkesmannen reduserte kvoten for gaupejakta kan vi kanskje til en viss grad følge, ut fra kriteriene som avgjørelsen begrunnes i – men for folk flest tror jeg det blir vanskelig å forsone seg med at store rovdyr i nær framtid f.eks. på Tingvoll Sørland ikke usannsynlig kan forventes tilbake i kulturlandskapet og i områder der bøndene holder husdyr.

Sannsynligvis kan husdyr og hjortedyr i områder der gaupa er observert antas å gå utrygge tider i møte – selv om gaupe­observasjonene foreløpig er få. At dyra har kommet nær oss viser ubekreftede observasjoner av gaupe ma. på Tingvoll Sørland (i Flemma) nå fra januar 2015.