Kommunene Aure, Smøla og Kristiansund har gjennomført en ny regionutredning, og innbyggerne i Aure og Smøla gis mulighet til å si sin mening om saken gjennom en rådgivende folkeavstemming. Men hva skal vi stemme, og hvilket grunnlag har vi for å ta et valg? Mange innbyggere er i villrede og spør om råd.

Jeg har forsøkt å lese meg opp på dokumentene som er lagt ut på kommunens hjemmeside, men må nok si at jeg ikke opplever å få så mye ny kunnskap. Her blir det tvil, tro og tilhørighet som styrer valget. Og min tilhørighet er klar. Jeg er og blir nordmøring, og synes det viktigste er at Nordmøre kommer best mulig ut.

Litt historie: I perioden 2015 til 2017 gjennomførte Orkide, Nordmøre regionråd, en prosess om regiontilhørighet. Det ble gjort for å sjekke ut om hele Nordmøre hadde noe å vinne på å søke overflytting til Trøndelag. Som kjent var det store forskjeller i synspunkt mellom kommunene på Nordmøre om regionspørsmålet. Mens Rindal hadde jobbet for å søke seg fra Møre og Romsdal til Trøndelag i 20 år, var kommunene Gjemnes, Tingvoll, Averøy og Sunndal svært klare på at de ikke ønsker noen overflytting. Resultatet ble at de andre fem kommuner fikk laget en egen utredning om mulig overflytting til Trøndelag, uten at den ga noen entydige svar. Men Nordmøre som region krympet gjennom prosessen. Halsa ble gjennom sammenslåing med Hemne, en del av Trøndelag og Rindal fikk godkjent sin søknad. Og i tillegg gikk Eide sammen med Fræna til nye Hustadvika kommune, og ble en del av regionsamarbeidet i Romsdal.

Ikke mye å skryte av

Nå skal vi altså nok en gang ta stilling til endret fylkestilhørighet. Noen har svært sterk tro på at Trøndelag vil gi ytre Nordmøre bedre uttelling enn Møre og Romsdal, og viser til at Nordmøre har tapt viktige kamper, ikke minst i sykehussaken. Men som de fleste vet, ligger ikke sykehus under fylkeskommunens ansvar. Og fra Helse Midt-Norge er svaret at spesialisthelsetilbudet ikke blir vesentlig endret om man skifter fylke.

Derimot er samferdsel og videregående skoler viktige oppgaver som tilligger fylkene. Og til de som mener at ytre Nordmøre har kommet dårlig ut på samferdsel, må jeg bare minne om de mange store samferdselsprosjektene vi har gjennomført de siste 30 år. Mye av æren kan tilskrives ildsjeler og lokal stå-på-vilje, og innbyggerne har betalt mye selv gjennom bompenger. Men fylkeskommunen har tatt sin del, og politiske allianser bygd opp over tid, har gitt resultat. Det er ikke gitt at å bytte fylke, vil gi bedre uttelling. Vi ser at Trøndelag bruker mye ressurser på kollektivtilbudet i og rundt Trondheim, og på utbedring av de store samferdselsårene. Det lokale fylkesveinettet rundt om i distriktene, ikke er så mye å skryte av, spør dere meg.

Vil Trøndelag subsidiere?

På Nordmøre er vi fortsatt avhengig av ferger, og Møre og Romsdal fylkeskommunen har gjennom mange år brukt betydelig mer på fergedrift enn det vi får i overføringer fra staten. Er Trøndelag villig til å subsidiere fergedrifta på samme måte? Jeg har mine tvil om det.

I mange år har Aure og Hitra jobbet iherdig med å få på plass en ny fergeforbindelse mellom våre to kommuner. Entusiasmen har ikke vært så stor hos administrasjonen i noen av fylkeskommunene. Men med list og lempe, og ved å skaffe oss allianser på hvert vårt hold, har vi klart å få positive vedtak i begge fylker. Nå er prosjektet kommet såpass langt, at jeg øyner det kan bli realisert i løpet av et par år. Og to fylkeskommuner som kan dele på kostnadene, gjør det faktisk enklere enn om bare en skal bære alt.

Ulike strategier

Når det gjelder videregående skoler har Trøndelag og Møre og Romsdal ulike strategier. I Trøndelag gleder nærskoleprinsippet, dvs at man får tildelt plass på nærmeste skole som har den linjen eleven ønsker å gå på, mens i Møre og Romsdal er det fritt skolevalg. Hvordan vil en endring av fylkestilhørighet påvirke skoletilbudet? Det vet vi ikke, men det er lett å tenke at endret elevgrunnlag vil påvirke tilbudene, og gi færre valgmuligheter. Å jobbe fram gjensidige avtaler som gir elevene mulighet til å bruke tilbud på begge sider av fylkesgrensa, er uansett svært viktig for ungdommene våre.

Tør ikke gamble

Møre og Romsdal fylkeskommune er tungt inne i oppbygging av Campus Kristiansund og det nye kultur- og operahuset i Kristiansund. Dette er viktige tilbud også for oss i nabokommunene, og ikke noe jeg ønsker å gamble med.

Å endre fylkestilhørighet vil kreve mye ressurser, og det vil ta tid å bygge opp tilhørighet og tillit slik at nye kommuner får reell påvirkning i en ny region. Akkurat nå har Aure og Smøla fire fylkestingsmedlemmer, tro hvor lenge det vil gå før vi får tilsvarende i Trøndelag? Og for hver kommune som søker seg over til Trøndelag, uthules Nordmøre som region ytterligere.

Jeg tenker at det beste vi kan gjøre er å stå samlet i det fylket vi er, og jobbe målrettet videre for å forbedre de tilbudene vi trenger og ønsker. Godt valg!

Les også

Hvor skal lillebror Aure bo?