Det er Hugo Pedersen i Sagatun grendehus som arrangerer møtet, som starter 19.30 onsdag. Pedersen er varaordfører for Sp i Surnadal.

Onsdag kveld har han hatten som grunneier på seg, men det er ingen hemmelighet at Pedersen er skeptisk til Sametingets forslag til ny reindriftslov. Pedersen er redd konsekvensene blir store, blant annet ved at Sametinget blir høringspart i saker som angår bruk og vern av arealet innenfor kommunens grenser.

På plakaten stilles det flere spørsmål som skal belyses:

– Hva betyr lovforslaget for grunneiere i Trollheimen, om Sametingets forslag til ny reindriftslov vedtas?

– Er grunneierne i ferd med å miste sin eiendomsrett i Trollheimen?

I tillegg heter det at lovforslaget også har stor betydning for kommunene rundt Trollheimen og for alle eiere av utmark i disse kommunene.

Advokat Inge Erlend Grøndalen innleder. Det er gratis inngang, og salg av mat og drikke.

– Bør avvises

Norges Bondelag mener forslag til ny reindriftslov bør avvises. I brev til Sametinget skriver Norges Bondelag at de mener at tiden er overmoden for å ta effektive lovmessige grep for å redusere konfliktnivået, skriver retten.no

– Reindriftslovutvalgets forslag bidrar til det motsatte. Et sentralt mål med en lovendring må være å oppnå fredelig sameksistens mellom jordbruk og reindrift i framtiden, mener de.

Norges Bondelag vil videre sterkt framholde at staten har plikt til å beskytte den private eiendomsrett.

– Det er ikke slik at reindriftsnæringen kan ta seg til rette på innmark eller områder utenfor lovlig reinbeite, selv om det skulle gis en lov som ved sin ordlyd legitimerer utvidelse av beiteområdene. Staten kan verken initiere eller unnlate å reagere på en slik opptreden. Det er særdeles viktig at denne utfordringen løses ved regjeringens gjennomgang av loven skriver de i sitt brev til Sametinget.

Raser over Sametingets forslag til ny reindriftslov: – Oppleves som dypt krenkende!