2020 var året da verdens ledere, herunder statsminister Erna Solberg, erklærte naturkrise. Samtidig vil regjeringen nå gjøre det enklere å bygge ned strandsonen og andre natur- og friluftslivsområder. Hvordan henger dette sammen?

Tap av naturmangfold på grunn av menneskelige inngrep er en eksistensiell utfordring som må løses med kloke politiske beslutninger. Det innebærer at vi må legge gode planer for hvordan vi skal forvalte naturen vår. Men like viktig er det at vi følger disse planene, og at de ikke bare blir tomme ord på et papir.

Til tross for at regjeringen altså anerkjenner at vi står midt i en naturkrise, foreslår de nå en endring i plan- og bygningsloven, som går ut på at det skal bli enklere for kommunene å gi dispensasjoner til utbygging som avviker fra egne arealplaner. I praksis vil dette medføre at det blir lettere å bygge ned natur- og friluftslivsområder.

Her i Norge er nær en tredjedel av strandsonen allerede utbygd. Den stadige bit for bit-utbyggingen er et alvorlig problem i mange deler av landet, og langs Oslofjorden er hele 70 prosent av strandsonen bygget ned. En undersøkelse fra Sivilombudsmannen viser at de fleste dispensasjonssøknadene i strandsonen innvilges, og ofte med mangelfulle begrunnelser.

Regjeringens viktigste begrunnelse for å endre plan- og bygningsloven, er at de mener det vil styrke lokaldemokratiet. Dette er en påstand Norsk Friluftsliv er sterkt uenig i. Kommuneplanen, herunder hvordan kommunens arealer skal disponeres, blir til gjennom en grundig prosess, der blant annet innbyggere og organisasjoner har muligheter til å medvirke. Den foreslåtte endingen vil svekke lokale stemmer, da dispensasjoner behandles av kommunen, uten muligheter for medvirkning fra innbyggerne og andre som har interesse i saken.

Skal vi ta naturkrisa på alvor og stanse tap av natur, må vi styrke kommunens muligheter for å lage gode og kunnskapsbaserte planer, og sørge for at disse følges. Forskning viser at mange kommuner mangler kompetanse og kapasitet innenfor arealplanlegging, natur og friluftsliv. Evalueringen av plan- og bygningsloven har også vist at natur- og klimahensyn ikke blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte i kommunene.

Det er derfor ikke uten grunn at mange er bekymret for hva forslaget vil føre til. Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen og forskere advarer. Folk flest ønsker ikke økt utbygging i strandsonen eller andre natur- og friluftslivsområder. Norsk Friluftsliv oppfordrer derfor regjeringen til å legge bort dette lovforslaget før det er for sent. Det må heller legges en innsats i å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet til å ta sin del av ansvaret for å bekjempe naturkrisa.