- Her mener jeg vi bør opptre med stor raushet

Daniel Haga ga uttrykk for sin personlige oppfatning av hva styret mente på bakgrunn av et hemmeligholdt og lukket styremøte i Stjørdal 18. november.

Daniel Haga ga uttrykk for sin personlige oppfatning av hva styret mente på bakgrunn av et hemmeligholdt og lukket styremøte i Stjørdal 18. november.

Artikkelen er over 3 år gammel

Det skrev Daniel Haga i e-post etter Eidsviks varsel om oppsigelse.

DEL

E-post-sitatet over er et råd – ikke et forhandlingsinnspill om Eidsviks sluttavtale, ifølge toppsjef Daniel Haga i Helse Midt-Norge.

Helse Midt-Norge har tidligere avvist at de har blandet seg inn i Astrid Eidsviks sluttavtale, som er et ansvar som tilligger styret i Helse Møre og Romsdal, men kun besvart spørsmål i tilknytning til forståelsen av Eidsviks arbeidsavtale.

– Da jeg fikk spørsmål om denne avtalen, så var det spørsmål om fortolkning av et punkt i hennes avtale ... Jeg er overhodet ikke kjent med at vi skulle ha ment noe om hennes sluttavtale. Jeg har ikke vært inne i bildet, sa Daniel Haga i et intervju med TK publisert 17. desember.

Les hele intervjuet her: - Ingen trussel om dårligere avtale

I et senere notat fra Torbjørg Vanvik, direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge og styremedlem i Helse Møre og Romsdal, viser imidlertid at Haga deltok i diskusjonene om Astrid Eidsvik de siste dagene før hun trakk seg.

- Vi kan bistå med et navn

I en e-post til Vanvik dagen før Eidsvik gikk av skrev Haga:

«Min umiddelbare reaksjon er følgende: Når jeg leser Astrid sitt oppspill, så definerer jeg dette som behov for avklaring i «beredskapsøyemed», og for å kunne trykke på knappen hvis situasjonen blir krevende. Så litt om det faktiske spørsmålet som Stein ber om refleksjon rundt: Her mener jeg vi bør opptre med stor raushet, og da spesielt hvis hun står over styremøtet. Hun har vært toppleder fra 2002. Konkret mener jeg det bør være ok å tilby uendret lønn hvis hun går inn i en annen stilling. Så vil jo situasjonen og «støyen» omkring avgang avklare om det å ha en annen stilling i HMR er mulig. Når det gjelder de «føringene» om evt. konstituering, så er det mer å orientere om at vi kan bistå med et navn hvis dette kommer brått på. Kan du ta det med Stein på tlf.?»

Ønsket råd

– Hvordan kan du etter dette hevde at du har svart på en fortolkning av avtalen, at du overhodet ikke er kjent med at dere skulle ment noe om hennes sluttavtale og at du ikke har vært inne i bildet, Haga?

– Jeg har blitt kontaktet fordi Stein Kinserdal ønsket råd om et punkt i hennes tilsettings­avtale, der jeg oppfatter at Astrid ønsker klarhet i om de vilkårene som gjelder ved fratredelse etter 62 år kunne gjelde selv om hun er 56 år. Dette pkt. kommer selvsagt bare til anvendelse dersom hun går over i annen stilling i foretaket eller foretaksgruppen. Punktet om vilkår hvis hun velger å slutte helt, har jeg ikke kommentert. Det er denne forståelsen som ligger til grunn for mitt svar.

- Alene styreleders ansvar

– Er det innenfor ditt myndighetsområde å gi grønt lys (ok å tilby uendret lønn) for en sluttavtale med en direktør i et annet foretak?

– Nei, dette er alene styreleder i HMR sitt ansvar. Jeg har svart på et spørsmål om et råd, og det er det jeg har kommentert.

– Vanvik mener at en slik avtale som du mener er OK, er i strid med det statens retningslinjer for lederlønninger gir som handlingsrom. Hvorfor er du av en annen oppfatning enn Vanvik?

– «Retningslinjer» er retningslinjer, og jeg mente de gir rom for den «raushet» jeg mente Eidsvik fortjente. Mitt råd er selvsagt ikke bindende, og styreleder har et selvstendig ansvar for å vurdere dette opp mot statens retningslinjer for lederlønninger, sier Haga.

Ingen votering

Han fastholder også sin versjon av møtet med Astrid Eidsvik 27. november, der han ifølge fag­direktør Odd Veddeng i Helse Møre og Romsdal skal ha vist til «sonderinger» med styret i Helse Midt-Norge foretatt over telefon som kunne tyde på at det bare var Opdøl som var aktuelt.

– Jeg fastholder at styret på det tidspunkt ikke hadde behandlet saken, og hadde ikke foretatt noen form for avstemming om tomtevalget. Det var min personlige oppfatning jeg ga uttrykk for etter mine samtaler med styreleder om hans refleksjoner. Jeg gjentar: Det ble ikke foretatt noen form for avstemming eller «prøvevotering» i det omtalte møtet, og det ble heller ikke hevdet i møtet den 27.11, sier Haga til TK

– Hvem foretok sonderingen? Var det du?

– Møtet det henvises til ble avviklet få dager etter møtet på Gardermoen, og ble avviklet som telefonkonferanse. Styreleder ledet møtet.

– Hvordan kunne styret lande på Opdøl før din innstilling var klar, før den økonomiske bærekraften var utredet og før den eksterne kvalitetssikringen forelå?

– Styret hadde ikke «landet på Opdøl», eller noen annen tomt på dette tidspunktet, sier Haga.

Les også: Slik jobbet de for Hjelset

Artikkeltags