Gå til sidens hovedinnhold

Eidsvik i epost: - Dette virker som ein trusel

Artikkelen er over 6 år gammel

2. desember, to dager før Astrid Eidsvik går av som toppsjef i Helse Møre og Romsdal, vil hun ha klarhet i hva som skjer dersom hun finner ut at det vil bli svært vanskelig å fortsette i stillingen.

Hun vil derfor ha avklart forhold i sin ansettelsesavtale. I punkt 3.5 står det at Eidsvik ved avgang fra stilling som adm.dir. ved fylte 62 år har rett til retrettstilling med lønn og andre betingelser i behold. Punkt 4.2 regulerer adgangen til å slutte i arbeidsforholdet mot sluttpakke med 12 måneders lønn i tillegg til oppsigelsestid.

På slutten av dette punktet står det også at dersom arbeidstakerens alder eller andre forhold tilsier det, kan partene i fellesskap beslutte at omplassering i henhold til arbeidsavtalens punkt 3.5 benyttes i stedet for sluttvederlag.

Eidsvik vil gjerne ha avklart hvilke betingelser hun ville få dersom hun valgte å gå av.

I en epost til styreleder Stein Kinserdal 2. desember klokka 15:02 skriver hun følgende: - Eg har vore AD i snart 21 år - mange år og mange fleire år enn dei fleste andre AD i landet. Eg går derfor ut frå at dersom eg kjem til eit standpunkt der eg kjenner at eg faktisk ikkje klarer å stå i denne situasjonen vidare fremover, slik det er beskrive i punkt 4.2, vil punkt 3.5 i tilsettingsavtalen min slå inn, sjølv om eg ikkje er 62 år (er 56). Eg ber om at eg får ei avklaring på om eg tolkar avtalen rett.

Samme kveld klokka 23:03 besvarer Kinserdal eposten:

- Det springende punkt i arbeidsavtalen er vel "Arbeidstakeren har ut fra en avslutning av arbeidsforholdet etter dette punkt krav på 12 måneders fastlønn i tillegg til eventuell lønn i oppsigelsesperioden. Dersom arbeidstakerens alder eller andre forhold tilsier det kan partene i fellesskap beslutte at omplassering ihht. Arbeidsavtalens pkt. 3.5 benyttes i stedet for sluttvederlag." Slik jeg forstår dette punktet, er det ikke automatikk i at avtalens pkt 3.5 i så fall inntrer, men som det står "arbeidstakeren har krav på 12 måneders fastlønn i tillegg til evt. lønn i oppsigelsesperioden KAN partene i fellesskap beslutte at omplassering ihht. Arbeidsavtalens pkt. 3.5 benyttes i stedet for sluttvederlag." Jeg oppfatter at formuleringen åpner for forhandlinger om avtalens innhold, men ikke at det er automatikk i dette. Din lange fartstid og det du har utrettet, innebærer solide forhandlingskort for deg, men det er ordet KAN som er åpningen for forhandlinger. Jeg har forøvrig snakket med Ola i dag, og han var informert av Daniel om hvor alvorlig du opplever situasjonen - særlig at Ola og Daniel har konkludert før saksframlegget med evt. ADs innstilling foreligger. Til det svarer han at han har brukt mye tid de siste ukene på å gå inn i sakens ulike dokumenter. Han berømmer jobben som er gjort, og mener det ikke må undervurderes at han på dét grunnlaget kan gjøre seg opp mening om hva han går inn for. Jeg forsøkte igjen å fritte ham ut om Høie har gitt 8215330/signaler. Han sier det samme som du har referert at han har sagt til Daniel vedr. hvordan han opplever Høie.

-

Eidsvik svarer samme kveld klokka 23:35. I svaret skriver Eidsvik blant annet "Ellers er det setninga med "kan" eg er opptatt av å få klarlagt".

3. desember klokka 22:55 sender Kinserdal ny e-post til Eidsvik. Her er hele meldingen:

"Hei Astrid,

Jeg har hatt kontakt med Petter og Torbjørg både for å orientere dem om at du opplever situasjonen så vanskelig at du sterkt vurderer å trekke deg. Jeg skjønner på Torbjørg at hun har fått info fra Daniel om at du har informert ham om det samme.

Jeg har også spurt dem om hvordan de vurderer arbeidsavtalens 3.5 og 4.2, og jeg har eksplisitt spurt dem om hvordan de vurderer hvem som har beslutningskompetanse i saken. Torbjørg har også konferert med Daniel om dette.

Signalene deres kan oppsummeres slik:

• Begge berømmer deg for den jobben du har gjort i denne saken og i mange år.

• Begge er svært opptatt av at det vil være en katastrofe for hele sykehussaken om du trekker deg før nyttår. Petter formulerer det slik: «Jeg er redd for at det vil få uante konsekvenser for helseforetaket. Jeg tenker på den uro som da oppstår mellom Molde og Kristiansund. Det tror jeg definitivt ikke vi har sett maken til.» Torbjørg gir uttrykk for det samme, og jeg deler den vurderingen, samtidig som jeg tar på dypt alvor det du formidler om hvor vanskelig situasjonen er for deg.

• Begge gir tydelig uttrykk for – og også her deler jeg deres oppfatning – at situasjonen vil være en helt annen om du trekker deg like over nytt år. Begrunnelser for å trekke deg kan da knyttes til at du har ført saken fram til en avgjørelse, at HMR går inn i en ny fase, at du ønsker å gjøre noe annet, og at utfordringene HMR står overfor også trenger nye krefter, behov for autoritet og legitimitet etc. Kommunikasjonsstrategi og hva som skal vektlegges av forklaringer, må selvsagt handle om hva som er dine begrunnelser, men det har vi i så fall tid til å jobbe med.

• Petter er klar på at det er styret i HMR som har beslutningskompetanse vedr en avtale om vilkår dersom du trekker deg fra stillingen. Formelt sett er jeg enig med Petter. Jeg valgte imidlertid på bakgrunn av tilsvarende saker/avtaler i HSØ og praktiseringen av dem, å sjekke med Torbjørg. Hun har sjekket praksis i HMN, og jeg oppfatter det slik at HMN «vil ha et ord med i laget». Torbjørg gir ingen konkrete signaler, men jeg tolker henne slik at hun mener mulighetene til å få til en god avtale for deg, er bedre dersom du står i stillingen til over nyttår, og så slutter med samme type begrunnelser som jeg har beskrevet over.

Som du forstår, ser vi alle tre med stor bekymring på hvilken situasjon hele sykehusutviklingen på Nordmøre og i Romsdal kommer i, dersom du trekker deg nå. Vi anmoder deg sterkt om å «stå løpet» - i alle fall til over årsskiftet.

Mvh

Stein"

Eidsvik svarer samme kveld klokka 23:05: "Det var dette eg frykta ville kome! Eg vurderer kva eg gjer i morgon. Uansett synes eg dette virker som ein trusel utan nokon tanke på kven som faktisk har sett meg i denne situasjonen

Mvh Astrid"

4. desember kommer en ny epost fra Kinserdal som samme dag har truffet Bent Høie. Her står det blant annet: - Han (Høie) lot det da skinne gjennom, men uten at han sa det eksplisitt, at han mener Hjelset er det opplagte valget.

Samme dag går Eidsvik av. I en pressemelding skriver hun blant annet følgende: "Eg opplev no i sluttfasen av arbeidet at Helse Midt-Norge har gripe inn i prosessen lokalt før mi innstilling  til styret er klar."

Kommentarer til denne saken