Gå til sidens hovedinnhold

- Brudd på helseforetaksloven

Artikkelen er over 6 år gammel

Det mener fagdirektør Odd Jarle Veddeng. Eidsvik bekrefter deler av framstillingen.

Etter krav fra Tidens Krav har helseforetaket gitt innsyn i fagdirektør Odd Jarle Veddengs redegjørelse sendt styreleder Stein Kinserdal.

Veddeng var til stede på et av møtene der uenigheten mellom Eidsvik og Haga framkom. Dermed er han en førstehåndskilde til hva som faktisk skjedde. Redegjørelsen fra Veddeng ble også nevnt av Kinserdal i styremøtet, men ikke lest opp.

Les også: Ansattrepresentant med bombe

Bekrefter framstilling

Av redegjørelsen fremkommer det at Eidsvik i sin oppsummering av hovedargumentene trakk den foreløpige konklusjon at Storbakken-alternativet sto sterkest. Hun la mest vekt på pasientene med lengst reisevei, noe som ville favorisert Storbakken-alternativet.

Det syntes imidlertid tydelig at mulighetsrommet for enighet mellom Astrid Eidsvik og Daniel Haga var begrenset til Opdøl-alternativet, ettersom Helse Midt-Norge ønsket dette. Veddeng bekrefter ansattrepresentant Harald Topphols framstilling av at det ble tatt en telefon til styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge, som bekreftet dette.

«Dermed var det lite rom for vidare drøfting. Eg oppfatta dette som eit viktig styringssignal gitt i eit lukka møte, altså i strid med Lov om Helseforetak», skriver Veddeng i sitt notat til styrelederen.

Andre kilder bekrefter overfor TK Torbjørg Vanviks framstilling om at Eidsvik sluttavtale ikke var tema på dette møtet. Det skal det heller ikke ha vært på et påfølgende møte på Gardermoen neste dag, 28. november. Kildene mener de alvorlige påstandene fra ansattrepresentantene Harald Topphol og Charles Austnes må referere seg fra senere møter eller samtaler de neste dagene, trolig mellom Eidsvik og styreleder Stein Kinsersdal, som vil være riktig linje i saker som omhandler administrerende direktør.

Eidsvik bekrefter til Sunnmørsposten

- Jeg trenger litt tid på å samle meg. Jeg hadde ikke ventet at dette kom fram i møtet. Det jeg kan bekrefte er at jeg ikke har fått i havn noen avtale, sier Astrid Eidsvik til Sunnmørsposten.

- Daniel Haga framholdt deretter at en måtte få til en innstilling som kunne bli vedtatt i Helse Midt-Norge-styret, og at sonderinger i styret kunne tyde på at dette bare var mulig for ett av alternativene, nærmere Opdøl-alternativet. Under møtet tok Haga også en telefon til styreleder Ola Strand som bekreftet denne framstillingen.

Er det også din oppfatning? - Ja, det er korrekt, sier Eidsvik sier Sunnmørsposten.

Tidens Krav har kontaktet Daniel Haga og bedt om hans kommentar til påstandene. Til Adresseavisen skriver kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås at «Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene som er satt fram. Kontakt mellom ledelsen i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge er normalt, og det har vært enighet om det i denne saken».

- Kjenner meg ikke igjen i påstandene

I en redegjørelse sendt ut av Helse Midt-Norge nå i ettermiddag, sier Haga selv at han ikke kjenner seg igjen i påstandene om brudd på helseforetakslov og utilbørlig press mot tidligere direktør i Helse Møre og Romsdal HF.

- Styrene ba oss om se om vi kunne komme fram med felles anbefaling i forhold til tomtevalg for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Derfor møttes vi. I slike diskusjoner vil man naturlig komme inn på hvordan vi tror saken vil ende og hvilke problemstillinger som kan oppstå. I møtet torsdag 27. november konstaterte vi at vi ikke kom fram til enighet i forhold til vekting og begrunnelse for valg av tomt. Derfor tok jeg en telefon til min styreleder. På initiativ fra tidligere direktør i Helse Møre og Romsdal ble vi enige om et felles møte dagen etterpå der begge fikk anledning til å legge fram argumentasjon for styrelederne på både lokalt og regionalt nivå. Jeg formidlet dette og vi var enige om å ha et slikt møte. Begge mente fortsatt at det beste ville være om vi kunne legge fram felles anbefaling, skriver Haga.

- Etter møtet fredag 28. november konstaterte vi at vi ikke kom til enighet. Dermed var vi tilbake til utgangspunktet at hver direktør la fram sin innstilling. Dette ble også understreket av begge styrelederne, skriver Haga videre.

Haga gjør også et poeng av at det ikke er slik at styret for Helse Midt-Norge RHF på forhånd har gitt til kjenne sitt standpunkt.

- Styret har vært opptatt å ha med seg vedtaket fra det lokale styret og det har også jeg. Derfor har min innstilling vært foreløpig. Mitt endelige forslag til vedtak legger jeg fram for styret torsdag 18. desember.

Kommentarer til denne saken