Jeg leser i nettavisen til Tidens Krav fredag 28. april at Tore Larssen har behov for grundigere svar om Havparken. Jeg skal redegjøre så godt jeg kan, selv om jeg nok opplever at mange av de spørsmålene som stilles er svart ut i både tidligere leserinnlegg, eiermøte og bystyret den 13. april. Dette er også en respons på hans leserinnlegg 17. april.

Realisering av Havparken som framtidig næringsareal er vedtatt av et nesten enstemmig bystyre. Jeg merker meg at Tore Larssen og Venstre er uenige med flertallet, men avgjørelsen er tatt, og sånn fungerer det i et demokrati.

Tore Larssen mener prosessen har tatt for lang tid. Ja, det tar tid å regulere et slikt område. Mange sektormyndigheter skal gjøre sine sårbarhet – og ROS- analyser. Det er utarbeidet en god planbeskrivelse med rekkefølgebestemmelser, byggetid, hensyn til omgivelsene og andre plankrav som reduserer konsekvenser av tiltaket. Denne planbeskrivelsen er et offentlig dokument som alle som ønsker det kan lese. Her vil Tore Larssen finne grundig og god informasjon og detaljerte opplysninger om prosjektet herunder at byggetrinn 1, der halve arealet ca. 250 da. vil ta ca. 18. mnd. å opparbeide.

Tar tid

Byggetrinn 2 kan man bruke lengre tid på. I planbeskrivelsen står det innenfor en tidsperiode på sju år. Her vil det være en utbyggingstakt tilpasset behov for areal. Det har vært invitert til åpne informasjonsmøter i oppstart. Vi har stilt opp i politiske partier og orientert, vi har hatt høringsrunder og politiske behandlinger. I tillegg til dette har vi håndtert KOFA klage og forvaltningsrevisjon. Allikevel har vi fått utarbeidet anbudskonkurranse på området, og er nå i siste del av prosess som vi håper leder til kontrakt med en entreprenør- dette har tatt den tiden det har tatt.

Hvis vi skal sammenlikne, så tok det 10 år før Vestbase ble klar for etablering. Jeg mener vi har hatt god styringsfart tross faktorer vi selv ikke har hatt innflytelse på. Så er det kritiske synspunkt med tanke på behovet for næringsareal. Vel, der konstaterer jeg at vi ser ulikt på saken. Vi har vurdert behovet for areal ut fra nasjonale politiske signal og føringer. Det skal etablere flere næringer knyttet til havrommet. Dette være seg mineralutvinning, høsting av tang og tare, stor vekst i oppdrettsnæringen, en storstilt satsing på fornybare energiformer. Alle disse næringene har behov for areal. I tillegg har vi olje og gassnæringen som skal produsere energi i hvert fall en generasjon framover. Disse trenger arealet de disponerer i dag.

Hvis vi skal posisjonere oss for nye etableringer, så er det et stort fortrinn å ha ledig næringsareal. Havparken har en sentral plassering. Nært bysentrum, infrastruktur, tilgang på kompetanse. Dette er jo positivt!

Spørsmål og svar

For ordens skyld har jeg satt inn spørsmålene til Tore Larssen med mine svar under.

1. Hvordan er konstruksjonen angående Rolf Henning Blaasvær sin garantiavtale mot kommunen, hvis ikke prosjektet blir gjennomført? Er risikoen ved avtalen omtalt/avsatt for, og inntatt i kommunens regnskaper?

2. Vi fikk opplyst av styreleder at hvis ikke området blir sprengt ned, så vil daglig leder og hans familie har rett til en ukjent kompensasjon. Denne garantien hefter altså Kristiansund kommune for. Har denne garantien vært behandlet i bystyret?

Svar på spørsmål 1 og 2:

Forutsetning for hele avtalen slik den er formulert, er at man lykkes med det oppdraget bystyret vedtok:

1. Kjøpe arealet i området som kommunen ikke eide selv

2. Gjennomføre reguleringsprosess

3. Gjøre avtale med entreprenør

Avtalen om godtgjørelse til prosjektleder er en forpliktelse som en framtidig entreprenør/investor må innarbeide i de avtaler som inngås med Havparken. Hvis vi ikke hadde lyktes med reguleringsprosessen, eksempelvis at sektormyndighetene hadde stoppet prosessen, så hadde prosjektleder fått null i godtgjørelse. Dette var risikoen for prosjektleders del. Denne risikoen var også relativt stor, da tre andre aktører; Frei kommune, Subseaservises og Mekvik maskin tidligere ikke hadde lyktes med en liknende reguleringsprosess. Avtalen sier videre at hvis prosjektet derimot stanses på grunn av endrede offentlige rammebetingelser, eller politiske føringer, slik Tore Larssen tar til orde for, vil selskapet måtte betale et erstatningsbeløp som står i forhold til hans medgåtte tid i prosjektet.

Underveis i prosjektet var et slikt beløp avsatt i regnskapet til Havparken, knyttet til en slik risiko. Denne avsetningen har revisor tatt ut av årsregnskapet etter at reguleringsplanen ble godkjent fordi denne risikoen da ikke lenger var overhengende. Avtalen sikrer derfor at Kristiansund kommune ikke vil ha noen økonomisk forpliktelse til prosjektleder. Hvis derimot politikerne ombestemmer seg nå, rett før målstreken slik Tore Larssen sier at han og Venstre vil (samt MDG og SV), så hadde Kristiansund kommune som eier av selskapet måttet tilføre selskapet kapital til å betale ut erstatningsbeløp til prosjektleder.

3. Siden ingen av selskapene har inntekter og investert forholdsvis store summer, så lurer vi på hvordan løpende likviditet tilføres?

Svar: Kristiansund kommune har tilført selskapet kapital underveis. All tilført kapital har vært behandlet og vedtatt i bystyret.

4. Har revisoren i BDO gjort en betraktning angående uttaks mva.?

Svar: Revisor har ikke påpekt at selskapet kommer inn under dette regelverket. Slik selskapet oppfatter regelverket, gjelder dette eiendomsutviklere som driver virksomhet med oppføring og salg av boliger eller næringsbygg. Dette er ikke en aktivitet som Havparken gjør i dag. Men her tar jeg alle forbehold, og har gjort revisor oppmerksom på spørsmålet.

5. Vi har fått opplyst at Rolf Henning Blaasvær har en provisjonsavtale (selv om også har mottatt lønn). Jobben er av stort omfang får vi opplyst, har styret vurdert om at han kan ses på som en kontraktør? Ville AP ha støttet en slik form for arbeidskontrakter?

Svar: Styret har ikke gjort en slik vurdering. Styret har heller ikke funnet grunnlag eller relevans for å diskutere verken hva AP, SP eller Nordmørslista mener om kontraktører

6. Vi fikk også opplyst at Rolf Henning Blaasvær sitt krav ikke er tallfestet. Det er ingen avtalt timelønn eller antall påløpte timer pr. dato. Hvilke vurderinger har revisor i BDO gjort ang. størrelsen på selskapets forpliktelser overfor Rolf Henning Blaasvær? Er dette evt. oversett/neglisjert av styret i Havpark-selskapene?

Svar: Pr nå eksisterer det ikke noe krav. Et krav vil derimot utløses hvis vi politisk gjør det Tore Larssen ønsker.

7. Vi ble også orientert om at selskapene benytter tjenester og kompetanse fra kommunens innkjøp, økonomi og juridiske avdeling. Hvordan honoreres dette, og hva er beløpene pr. 31.12.2022?

Svar: Havparken har innkjøps – og økonomisk kompetanse i eget styre. Juridiske tjenester har vi kjøpt av eksterne.

8. Mottar kommunens ansatte som sitter i styret, styrehonorar, og hva er eventuelt beløpet?

Svar: Ja, de mottar honorar på lik linje med øvrige styremedlemmer. Styregodtgjørelsene er på 20 000 kr pr. år. Det er generalforsamlingen som vedtar styrehonorar

9. Vi forutsetter at eieren, Kristiansund kommune, har gjort seg opp en betraktning om hvor stor kommunens eierandel er etter at området er klart for bygging av ny virksomhet.

Svar: Det har selskapet gjort. Fasit på dette kommer når avtale med entreprenør/investor er signert. Pr tiden er vi i forhandlinger og det ville svekke vår forhandlingsposisjon, samt være i strid med konkurransereglene i Lov om offentlige anskaffelser om slike opplysninger gis på dette tidspunkt

10. Har generalforsamlingen (formannskapet) vurdert hvordan dette selskapet, evt. kan bli oppfattet av eksempelvis ESA, til å ha en urimelig konkurransefordel.

Svar: Dette spørsmålet bør neste generalforsamlingen selv svare på. Det er ikke tidligere stilt slike spørsmål.

Les også

Åpent brev til styreleder i Havparken-selskapene

Les også

Bolgneset – ble vi beroliget?

Les også

Svar til Tønnesen om Bolgneset og Havparken

Les også

Forvaltningsrapporten om Havparken: – Vi har mistet dyrebar tid