Styreleder i Havparken AS Berit Tønnessen (Ap) har skrevet et leserinnlegg i TK 17. d.m. med tittel «Forvaltningsrapporten om Havparken: – Vi har mistet dyrebar tid». Vi vil i vårt innlegg her ikke gå inn på innholdet i leserbrev om forvaltningsrevisjonen, men kommentere utsagnet i Tønnesens innlegg om at man har mistet dyrebar tid.

Saken gjelder «Etablering av kommunalt utviklingsselskap for ny virksomhet på Bolgneset». Først er det for oss nødvendig å nyansere fremstillingen av den politiske behandlingen. Det var Formannskapet som behandlet saken 15.11.16. Bystyret behandlet den 13.12.16. Begge gangene fremmet Venstre endringsforslag, som viser at vi ønsket en annen løsning enn det som ble vedtaket.

Venstre har vært og er positiv til at det etablerers virksomhet lik intensjonen for Havparken. Venstre har samtidig i alle år siden arealplana ble behandlet første perioden etter kommunesammenslåing mellom Frei og Kristiansund, vært mot å legge næringsareal til Bolgneset.

Nettopp plassering av Havparken på Bolgneset er det som har skapt motstand og gjort at man har tapt tid. Motstand har vært på grunn av tomtevalg, som innebærer utsprenging av hele Bolgneset og derav store naturinngrep og klimautslipp.

Tap av tid kunne vært unngått om man hadde valgt en annen plassering av Havparken. Venstre sin mening har hele tida vært at en virksomhet slik Havparken er planlagt for, må legges til lokasjoner som allerede er tilrettelagt for industri- og næringsvirksomhet i vårt område.

Venstre satt i Formannskapet og hadde varaordfører på det tidspunktet da sak om etablering av kommunalt utviklingsselskap for ny virksomhet på Bolgneset ble behandlet. Både i Formannskapet og i Bystyret fremmet Ragnhild Helseth på vegne av Venstre forslag om å velge arealer ved Bremsnesbassenget. Konkret foreslo Venstre at selskapets formål skal være å tilrettelegge for etablering av et havteknologisenter i Kristiansund/Averøy, og utvikle sjønære arealer ved Bremsnesfjordbassenget til slik marin næringsvirksomhet. I praksis ville det si at eksisterende næringsområder ved Vestbase og på Averøy ble valgt.

I den grad Berit Tønnessen mener vi har tapt et forsprang, så mener vi i Venstre at vårt forslag ville ført til raskere realisering.

Kan vi håpe på at det nye bystyret vil ha en sammensetning som gjør det mulig å endre på planene for Havparken AS? Den som gir Venstre sin stemme vil i alle fall være sikker på å få inn representanter som ser sammenhengen mellom fremtidig næringsutvikling som tar hensyn både til verdiskaping, klima og natur.

Les også

Forvaltningsrapporten om Havparken: – Vi har mistet dyrebar tid