Svar til blant andre Thorbjørn Polden om planene på Raudsand.

Det forundrer meg alle påstander som kommer mot Bjørn Jacobsen (SV) når det gjelder deponi for farlig avfall på Raudsand. En velkjent og betent sak spesielt siden motstanden mot søknaden om det nye nasjonale/internasjonale deponi for uorganisk farlig avfall ( Giftdeponi) startet for 3 år siden av Bergmesteren Raudsand AS v/ Harald Storvik. For det første så har ikke navnet Bergmester`en noe særlig med navnet «Bergmester» å gjøre, siden navnet heller handler om Mineralkunnskap i fjell, men derimot lagring av enormt store deponier med uorganisk farlig avfall, så deretter navnet «Giftavfall» som vi kaller det som ei forenkling av og en dagligdags omtale av rett og slett Giftig avfall.

Jeg har lest i aviser i det siste og mange kommentarer og er rimelig overrasket over truslene og ordbruken som foregår i sosiale media (FB) hvor Molde Kommune og Bjørn Jacobsen får kraftige beskyldninger mot seg som en uvitende løgner som ikke har satt seg inn i saken når han velger å stå frem som en stor motstander imot planene. Det påstås at han ikke har vist noen interesse av å kreve opprydding av de mye omtalte deponiene som har ligget åpne på Raudsand i ca 20 år uten noen form for opprydding heter det fra de som roper høyest.

Les også

«Unik fagkompetanse blant politikerne i Molde kommune»

Det er der jeg spesielt stusser på om noen egentlig har fått med seg historikken i denne saken? For i Spørretimen på stortinget 16 oktober 2002 var allerede Bjørn Jacobsen bekymret for små og store innbyggere både på Raudsand, nabokommunene og ikke minst det forurensede miljøet.

Det er mange som påstår at vi som ikke bor i bygda Raudsand, ikke har noe med denne saken å gjøre. Men dette handler ikke om Raudsand alene, men Sunndal/Tingvollfjorden og dets allerede forurensede område, og nei, det er ikke alle i Bygda Raudsand som ønsker disse planene velkommen. Men mange tør rett og slett ikke å stå frem pga. nettopp sjikane og trusler de må leve med i samme bygd. Da er det greit å ha andre til å snakke for seg. Jeg tar her for meg KUN 1 av de 3 sakene hvor Bjørn Jacobsen har stilt bekymringspørsmål på Stortinget vedrørende forurensningen og tidligere miljøkriminaliteten på Raudsand.

Det høres så flott ut når Bergmesteren Raudsand AS (BMR) og Veidekke sier de skal rydde opp. Det er IKKE opprydding de bedriver, det er overdekking på toppen av farlig avfall de driver med. avfallet ligger der fortsatt i utett fjell og renner hist og her i fjord og grunnvann. Få det inn en gang for alle. Hadde det blitt ryddet opp og vekk, hadde forståelsen og respekten kansje blitt noe annerledes. Tror virkelig noen at en kasserolle med lokk på toppen er potte tett, når bunnen er full av sprekker og hull? Dessuten har Bergmesteren Raudsand hatt krav om å rydde opp siden 2011. Og BMR V/Harald Storvik tok over i full vitende Selskapet i 2012 med dette kravet. Han har ikke vist til viljen å rydde opp de 8 årene han har hatt ansvaret for deponiene, men stadig fått utsettelser frem til nå fra Miljødirektoratet. Samtidig har det vært tilsig i Sunndal/Tingvollfjorden hvert bidige sekund fra de giftige deponiene og slik har det fått lov til å være med statens velsignelse… Skal vi da måtte stole på samme aktør at han er den mest seriøse til å forvalte Norges største deponi for giftig avfall til vår egen nordmørsfjord? Ikke i mine øyne og mange med meg som sitter med utallig stor kunnskap som er årsaken til vår motstand.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2002-2003/021016/ordinarsporretime/16/

Sitat Stortingets spørretime til Miljøvernminister Børge Brende (Høyre) 16. oktober 2002:

« S p ø r s m å l 1 6
Bjørn Jacobsen (SV):
Eg tillét meg å stille følgjande
spørsmål til miljøvernministeren:
«Økokrim har gjeve bedrifta Aluscan i Nesset kom¬
mune i Møre og Romsdal ei bot på 2 mill. kr for brot på
forureiningslova.
Kan statsråden gjere greie for dei totale utsleppa til
Tingvollfjorden og nærområdet i Raudsand sidan
Aluscan starta i 1989 og fram til i dag, synest statsråden
SFT har gjeve utsleppsløyve og følgt opp med kontrollar
som er i samsvar med norsk miljølovgjeving, og kva til¬
tak bør setjast i verk for eit godt arbeidsmiljø og for å sik¬
re naboane eit forureiningsfritt nærmiljø?»

Sitat Bjørn Jacobsen (SV)
Ifølgje naboar har dei på varme dagar, når dei har vendt seg
til kommunehelsetenesta, fått beskjed om å halde ungane
inne og kjøpe klimaanlegg. Er dette forhold vi skal ha i
Noreg i 2002?


Statsråd Børge Brende:

De forholdene tilbake til 1990¬tallet som representanten Jacobsen tok opp, var jo
ulovlige. Økokrim har etterforsket det, og bedriften har
fått store bøter. Det som skjedde, var at man hadde laget
et rør som gikk rett ut i fjorden, der man slapp ut ulovlige
stoffer, og som tilsynsmyndighetene ikke hadde oppda¬
get. Det foregår faktisk kriminalitet her i samfunnet, også
miljøkriminalitet, som forsøkes holdt skjult. Men da man
ble klar over det, ble det anmeldt, og det er da fulgt opp.

Sitat Bjørn Jacobsen (SV)

Vi snakkar om eit område der oppdrettsanlegg ligg
tett i tett. Rett opptil der vi produserer mat til Europa,
tømmer vi spesialavfall frå det same Europa. Kan folk i
Nesset, Tingvoll, Sunndal og Halsa rekne med at statsrå¬
den ein gong for alle tek initiativ til å rydde opp i denne
saka?

Sitat Børge Brende ( Høyre):

Dette dreier seg om mange hundre arbeidsplasser. Derfor
får vi selvsagt håpe at man finner frem til en løsning som
er bra for miljøet, og også bra for lokalsamfunnet. Men
den forurensningen som har skjedd, har bl.a. ødelagt sko¬
gen, og den har forurenset fjorden.
I forhold til om staten nå skal ta ansvaret for oppryd¬
ding av denne forurensningen, må jeg si at vi har et prin¬
sipp i forurensningsloven som heter forurenser betaler¬
prinsippet. Den som skal rydde opp etter seg, er jo be¬
driften. Det er bedriften som har forurenset. Bedriften
har forurenset ulovlig og ikke forholdt seg til utslippstil¬
latelsene. Så dette skal vi se meget nøye på, og vi skal få
ryddet opp i dette i den nærmeste tiden.» sitat slutt.