Birgit Oline Kjerstad, stortingsrepresentant Møre og Romsdal SV, kritiserer i Tidens Krav 29.11 PBL for en aksjon der minst 1.100 private barnehager stengte i 2-3 timer onsdag 24. november. Bakgrunnen for aksjonen er nedjustering i pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 til 10 prosent. Det er riktignok en differensiert nedtrappingsplan, men kuttet rammer alle typer private barnehager fra allerede 1.januar.

Det er forståelig at noen reagerer på aksjonen. Mange foreldre har en hektisk hverdag, og er slitne av en lang pandemi.

Aksjonen var først og fremst et uttrykk for at private barnehager ikke blir hørt. Vi er glade for at mange foreldre støttet aksjonen.

Feilaktig framstilling

Andre kostnader private barnehager har, er i dag underfinansiert. Derfor vil kuttet i pensjonstilskudd få konsekvenser for mange private barnehager. Det betyr mindre til sårt tiltrengte vikarer og kompetent bemanning i en hektisk barnehagedag, og det blir mindre til kvalitet og godt innhold.

Les også

Sanninga om PBL-aksjonen

Kjerstad skriver at SV vil forby profitt, og etterlater et inntrykk av at sektoren er preget av skattepenger på avveie til berikelse for store kommersielle aktører. Det er en feilaktig fremstilling. Barnehagekjeder bidrar blant annet til kompetanseheving og mangfold i sektoren. Kuttet kan paradoksalt nok øke konsolideringen i sektoren.

Velferdstjenesteutvalget viser at fire av ti private barnehager driver med så lave marginer at bærekraften i driften er truet. Dette skyldes blant annet at driftstilskuddene barnehagene får, varierer svært mye fra kommune til kommune.

Bedre ressursutbyttelse

Poenget med private aktører er ikke å berike eiere, men gjennom innovasjon og entreprenørskap å bidra til en bedre ressursutnyttelse og valgfrihet for barn og foreldre. Om SVs argumentasjon holdt vann burde kvaliteten og tilfredsheten med offentlige barnehager vært høyere siden de slipper å «sløse» vekk penger til profitt. Det vi derimot ser i noen undersøkelser er at foreldre og barn er litt mer fornøyde med private enn offentlige barnehager.

Vi har i fellesskap – også med SV som pådriver – blitt enige om å innføre full barnehagedekning, og en makspris for å sikre lik tilgang til tilbudet. Foreldres utdannings- og lønnsnivå skal ikke ha betydning for muligheten til å få barnehageplass.

Bidrar til mangfold

Private barnehager er avgjørende i det norske velferdssamfunnet og bidrar til et mangfold av løsninger, trygghet og valgfrihet. De må bruke pengene smart og ansvarlig slik at de ikke går med underskudd, men det betyr ikke at store overskudd er motivet. I en offentlig finansiert sektor som vår bør overskuddene være moderate. Ingen er tjent med for høye marginer i offentlig finansierte velferdstjenester.

Motivet er et brennende engasjement for barn i barnehage. For å bli foretrukket av familiene, må private barnehager tilstrebe seg å gi et tilbud med høy kvalitet.

Det er det synd hvis radikale stemmer skal få sette for sterke premisser for velferdsdebatten. Stortinget burde samles om en bærekraftig og forutsigbar finansieringsmodell med likebehandling. Måten vi sikrer at private barnehager ikke tar ut urimelige overskudd bør være strenge og tydelige kvalitetskrav, samt god og forutsigbar regulering. Ikke forbud eller forskjellsbehandling.

Les også

Skattepengene skal gå til bedre og billigere barnehager – ikke profitt

Les også

Uten private barnehager hadde vi aldri klart full barnehagedekning