25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Hver dag utsettes kvinner og jenter for vold. I krig benyttes voldtekt og andre former for maktbruk mot kvinner som «våpen». Det skjer i konflikter i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i familien og nære relasjoner. Ifølge en studie utført av Verdensbanken er vold mot kvinner så omfattende at det utgjør en global helsetrussel på linje med hiv/aids og kreft. I Norge er menn og kvinner omtrent like utsatt for mindre alvorlig vold fra sin partner mens det er kvinner som er mest utsatt for den grove og gjentakende partnervolden. Hver tiende kvinne i Norge og 2 % av alle menn har opplevd voldsomme overgrep i et parforløp. (NHI.no) Partnervold inkluderer fysisk, psykisk, seksuell og følelsesmessig mishandling og kontrollerende adferd. Ca. 25 % av drapene i Norge begås av en person i et nåværende eller tidligere forhold til den drepte og i 90 % av tilfellene begås partnerdrap av menn.

Nulltoleranse

Kvinner frykter i større grad for å bli skadet eller drept. Flertallet av de som utsettes for vold i parforhold anmelder ikke partneren og omtrent 70 % av alle anmeldte saker henlegges. Vold i hjemmet må ikke ses på som et privat problem – det er et samfunnsproblem som angår oss alle. Vold i nære relasjoner koster samfunnet årlig mellom 4,5 – 6 milliarder kroner. (NKS 2022)

Norske Kvinners sanitetsforening (NKS) har vært og er opptatt av å bryte tabuer og bekjempe vold mot kvinner. Dette var bakgrunnen for at NKS i 2012 tok initiativet til å «løfte» dette problemet høyt opp på den politiske agenda. I januar 2013 lanserte NKS – i samarbeid med sju andre organisasjoner Rød Knapp alliansen – «STOPP VOLD MOT KVINNER»! Med ulike utgangspunkt samlet alliansen seg bak ett mål: Å mobilisere til et folkekrav om nulltoleranse for vold mot kvinner.

Bærer rød knapp

Symbolet for alliansen er en Rød Knapp. Rød knapp skal være med på å synliggjøre problemet og det å bære Rød knapp skal vise at de som bærer den vil bidra til å stoppe alle former for vold mot kvinner. Rødt er valgt fordi det signalisere STOPP, samtidig er rødt kjærlighetens farge. Rød knapp har fire hull, disse skal symbolisere fire områder der det er spesielt store utfordringer og som det fortsatt må arbeides med å tette:
* Hjelpetiltak: En rekke viktige hjelpetiltak er ikke lovfestet og mange voldsutsatte opplever lange ventelister på de tilbudene som finnes.
* Rettigheter: Alle har rett til et liv uten vold. Likevel blir tusenvis av jenter og kvinner i Norge daglig utsatt for vold fra en som står dem nær.
* Forebygging: Mye gjenstår for å sikre opplæring av helsepersonell og ansatte i skolen når det gjelder å avdekke vold. Kunnskap om vold må bli et kompetansekrav i grunnskolen og det må bli pensum for alle fagpersoner som utdanner seg til yrker der de kan møte voldsutsatte.
* Forskning: Det er gjort mye bra forskning på vold i nære relasjoner siden Rød knapp alliansen ble stiftet. Det er viktig at denne forskningen utvides og sikres fortsatt finansiering over statsbudsjettet.

«Vold mot kvinner må behandles som et samfunnsproblem ikke en individuell skam. Og politikken som føres må gjenspeile dette», sier FO-leder Mimmi Kvisvik. Bær Rød Knapp og vis at du støtter arbeidet. Men vi må bry oss mer fordi vold mot barn, kvinner og menn i alle aldre kan utøves i vårt nærmiljø – Vi må tørre å si fra!