Det pågår nå flere store debatter i Møre og Romsdal knyttet til økende elektrifisering og nytt forbruk og behov for forsterkning av kraftnettet. Samtidig har det kommet en del kritikk rundt håndteringen av Statnetts salg av regionale nett i området. Vi vil gjerne forklare litt rundt vår rolle og bakgrunnen for salg av kraftnett i regionen.

Statnett er systemoperatør for det norske kraftsystemet og eier av transmisjonsnettet i hovedsak på de høyeste spenningsnivåene 300 kV og 420 kV, og det er disse oppgavene vi skal konsentrere oss om.

I løpet av de siste to årene har det kommet mange henvendelser knyttet til nytt forbruk på Nordmøre og i Romsdal. I vår nettutviklingsplan, som ble utgitt 1. oktober, slår vi fast at planene for nytt forbruk overgår dagens nettkapasitet og at det er nødvendig å utrede tiltak for å øke kapasiteten. Det er derfor vedtatt å starte opp et arbeid for å vurdere hvilke tiltak i kraftnettet som kan møte disse behovene. Dette arbeidet skjer i samarbeid med berørte nettselskap i Møre og Romsdal, og i tett dialog med regionale aktører og myndigheter. Ny ledning mellom Isfjorden og (Istad)/Fræna kan være et av alternativene som skal vurderes, samtidig som også tiltak i regionalt nett skal vurderes. Oppstartsmøte for dette arbeidet er lagt til Molde i slutten av januar, og invitasjoner går ut før jul.

Ønsker å kjøpe

Som en konsekvens av at Statnett har forsterket nettet i regionen og nylig ferdigstilt en ny 420 kV kraftledning fra Ørskog til Sogndal har store deler av 132 kV nettet i regionen endret sin funksjon fra å være transmisjonsnett til mer distribusjonsnett. Statnett skal kun eie og drifte transmisjonsnett, og av den grunn har vi søkt NVE om å nedklassifisere 132 kV nettet og samtidig startet en salgsprosess rettet mot regionale nettselskap. Tilsvarende prosess med omklassifisering og salg av nett pågår flere steder i landet, ikke bare i Møre og Romsdal.

I denne omgang har vi ønsket å avhende denne typen nett i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag og vi har flere interessenter som ønsker å kjøpe hele eller deler av dette nettet.

Tungt til stede

For å sikre at nettet blir ivaretatt både med tanke på drift, vedlikehold og utvikling er Statnett opptatt av at nettet som er i Møre og Romsdal overdras i sin helhet til én enkelt aktør. Dette er fremtidsrettet og vil sikre gode og ryddige grensesnitt. Vi mener Mørenett er den aktøren som best er i stand til å ivareta dette gjennom sin regionale tilstedeværelse, døgnbemannede driftssentral og en struktur som er tilrettelagt for fremtidens oppgaver. Derfor har vi inngått en intensjonsavtale med dem, som vil binde fylket sammen fra nord til sør.

Med dette har vi etterkommet fylkeskommunens ønske om at eierskapet blir i Møre og Romsdal og vi overføre eierskap fra Statnett som en statlig aktør til en regional aktør i regionen.

Statnett vil fortsatt være tungt til stede i regionen og bidra til å sikre videre nettutvikling i tråd med behovene fra næring og industri i regionen.