I et nylig leserinnlegg kommer Øystein Folden fra Naturvernforbundet med svært sterke beskyldninger både mot Gadus Group, og torskeoppdrett. Vi i Gadus Group er åpne for tilbakemeldinger og meningsutveksling, men synes det er svært uheldig at Folden sprer usannheter og sår tvil om våre hensikter som næringsaktør.

Gadus Group har som Øystein skriver søkt på flere lokaliteter i Møre og Romsdal. I sitt innlegg velger han å mistenkeliggjøre denne prosessen, og forsøker å så tvil om våre hensikter. I realiteten har vi vært åpne i vår kommunikasjon, og vi har vært ærlige på at vi ønsker å starte opp med torskeoppdrett i Møre og Romsdal. Vi ønsker fremover å produsere torsk av høyeste kvalitet, bygge opp nye arbeidsplasser i fylket og bidra til å skape en ny næring. På spørsmålet om hvorfor vi ønsker flere lokaliteter er dette enkelt og greit fordi vi ønsker å oppskalere produksjonen vår fremover mot 2025.

Kan ikke sammenliknes

Det må også påpekes at torskeoppdrett i dag er av en helt annen skala sammenlignet med eksempelvis lakseoppdrett, med et knippe anlegg fordelt på en håndfull mindre aktører, kontra laksenæringens over 1.100 anlegg. Når Folden omtaler Gadus Group som en potensielt «dominerende» aktør på Nordvestlandet, oppleves det derfor som en nokså voldsom beskrivelse av en aktør med foreløpig to oppdrettsanlegg. Vi håper imidlertid å bli en ledende aktør innenfor torskeoppdrett som skal drifte anleggene våre på en ansvarlig måte.

Måten Gadus blir omtalt på av Folden oppfattes som veldig spesielt med tanke på at ingen i vårt selskap noen gang har møtt Øystein Folden – det er da oppsiktsvekkende hvor sterke ord han kan bruke om mennesker han aldri har snakket med. Slik vi ser det kunne Øystein fått svar på mange av sine spørsmål om han faktisk tok kontakt med oss. Rundt gyting og torskens genetikk nøres det i innlegget opp rundt mulig usikkerhet og det vises til enkelte fagmiljø som Folden ikke vil nevne ved navn. Om Øystein lurer på noe mer om disse spørsmålene kan vi anbefale en telefon til Nofima i Tromsø som har jobbet med det nasjonale avlsprogrammet for torsk i over 15 år.

Trenger mer kunnskap

Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget for oppdrettstorsk finnes det her mye dokumentasjon. En del baserer seg på erfaringer fra tidligere generasjoner avlet torsk som nå er delvis utdatert, men mye er fremdeles dekkende og det jobbes også kontinuerlig med å bygge videre på kunnskapen om den biologiske fremgangen som avlsarbeidet til blant annet Nofima har resultert i de siste 10-15 årene. I 2021 kom Havforskningsinstituttet med en rapport som tilsa at torskeoppdrett er mulig å få til – samtidig som det er behov for enda mer kunnskap på enkelte områder. De kom også med noen anbefalinger rundt forvaltning av sjøareal for oppdrett av torsk. Dette er vi i Gadus Group også enige om, og vi samarbeider derfor med Havforskningsinstituttet på prosjekter for å gjøre torskeoppdrett tryggere. På tross av dette, har Naturvernforbundet valgt å tolke rapporten som at torskeoppdrett er noe Havforskningsinstituttet er skeptiske til på generelt grunnlag.

Må beskyttes

Videre er Havforskningsinstituttet i sin rapport klar på at kysttorsken i gytefelt i indre fjordstrøk med høy retensjon fortsatt må beskyttes. Vi i Gadus Group har derfor søkt på en lokalitet med god margin for nærmeste gytefelt for torsk utenfor gytefelt, slik gjeldene forskrift krever. Slike søknader skal da også behandles gjennom flere forvaltningsetater herav: Statsforvalteren, Mattilsynet, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Kommunen og Fylkeskommunen. Så Naturvernforbundet kan være trygge på at man ikke får godkjent en konsesjon på en uegnet lokalitet.

Folden slår seg tydelig på brystkassen når han viser til at et av dokumentene vi sendte inn i en saksbehandling var sladdet. Dette var i første omgang et dokument som skulle være internt for saksbehandler og var sladdet av konkurransehensyn. Vi håper at Naturvernforbundet har en grunnleggende forståelse for at det i sjømatnæringen er konkurranse, og at interne dokumenter er nettopp det – interne. Når Folden videre presenterer dette som en svikt i vår internkontrollsystem for å underbygge egen argumentasjon, er dette svært uheldig.

Blander påstander

I sitt innlegg blander Naturvernforbundet videre rundt med påstander som ikke har basis i fakta, vel vitende at det vil kreve flere helsider å svare ut alt. Men kort sagt ønsker vi å si at:

- Fôret vårt kommer fra sertifiserte leverandører som har strenge krav til sporbarhet og hvor ingrediensene hentes fra.

- Ved hjelp av lys i merdene og omfattende driftsprosedyrer sørger vi for at torsken ikke gyter i merd. Dette er standard prosedyrer i hele torskeoppdrettsnæringen.

- Om en torsk skulle ha gytt i anlegget ville ikke eggene ha forutsetninger for kunne overleve, dette er bekreftet av begge produsentene av torskerogn i Norge.

Lite konstruktivt

Vi opplever i stor grad at Øystein Folden er skeptisk til mye av næringslivet her på Vestlandet. Han har på vegne av Naturvernforbundet de siste årene blant annet vært kritisk til veiutbygning, bygging av naust og turstier, vindkraft, vannkraft, landbruk, bensinbiler, snøkanoner, aluminiumsproduksjon, gruvedrift, moderne fiskeri, lakseoppdrett og nå også oppdrett av torsk. Som næringsaktør skulle vi selvsagt helst sett at Naturvernforbundet hadde hatt en mer konstruktiv tilnærming der man heller forsøker å jobbe for at næringslivet blir grønnere, istedenfor å være mot nærmest all form for utvikling. På Vestlandet har det alltid vært nødvendig med gode kompromisser mellom næring og natur – og skal vi bo her er vi faktisk avhengig av at folk står opp om morgenen og går på jobb i privat næringsliv enten det er på et verft, en fiskebåt, en plattform eller på merdkanten.

Les også

No går torsken