Dobbeltstemmen til ordføreren avgjorde

KAN REALISERES: Denne skissen viser hvordan en ny varmestue kan framstå i Surnadal Alpinsenter om ikke altfor mange årene.

KAN REALISERES: Denne skissen viser hvordan en ny varmestue kan framstå i Surnadal Alpinsenter om ikke altfor mange årene.

13–13 da et delt kommunestyre økte tilskuddet til alpinsenteret.

DEL

Alle i kommunestyret i Surnadal er positive til at Surnadal Alpinsenter og Surnadal Alpineiendom skal få økt støtte de tre kommende år. Rådmannen anbefalte å øke støtten til Surnadal Alpinsenter fra næringsfondet fra 600.000 kroner til en million kroner, pluss 850.000 kroner til Surnadal Alpineiendom som hentes fra kommunens driftsbudsjett.

Spørsmålet som delte forsamlingen akkurat på midten, var et tilleggsforslag fra Ap om at støtten til driftsselskapet skulle økes ytterligere i årene 2020 og 2021. Ap med varaordfører Helge Røv i spissen ville øke støtten med ytterligere 250.000 kroner for de to årene.

Forslaget fra Røv fikk flertall 4–3 i formannskapet forrige uke.

Bernt Venås (Sp) viste til at han og to andre i formannskapet som ikke støttet Aps tilleggsstøtte, stemte for rådmannens tilrådning.

– Og det er et offensivt forslag om å støtte utvikling av alpinsenteret. Med en stram kommunal økonomi må vi vurdere alle tiltak, og prioritere primæroppgaver før vi bruker penger på for eksempel drift av en alpinbakke, sier Venås.

Han mener at det å bevilge enda mer betyr at alpinsenteret får signal om at kommunen ikke har tro på at de økte rammene vil generere økte inntekter.

Helge Røv (Ap) mener det er rett at Surnadal Alpinsenter får enda mer enn det rådmannen tilrår og viste til regnskap for driften de siste årene.

– For å kunne bygge opp egenkapital er det nødvendig å øke tilskuddet med ytterligere 250.000 kroner for årene 2020 og 2021, mener Røv.

Ved avstemningen ble det 13-13, noe som betyr at det er ordførerens stemme som avgjør. Lilly Gunn Nyheim støttet forslaget fra eget parti, og dermed økes støtten ytterligere for årene 2020 og 2021. De tretten var tolv fra Ap samt Høyres Marit Langli.

I vedtaket er det også lagt inn at Surnadal Alpineiendom skal få beholde nesten fem millioner kroner som er kommet fra spillemidlene, penger som normalt skulle tilfalle kommunen. Nå brukes pengene til å bygge opp egenkapital for eiendomsselskapet for å sørge for at det er økonomiske muskler til å utvikle anlegget i Sæterlia.

Dermed skal det finansielle være på plass for at planleggingen av ny varmestue for alvor kan starte.

Vedtaket ser slik ut:

1. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i sak 4/15 pkt 3, godkjenner Surnadal kommune som eigar at spelemidlane for kunstsnøanlegg, park, traséar og garasjeanlegg mv. (både utbetalt del og restsummen, tilsaman kr 4.967.000) fortsatt skal stå på konto tilhøyrande Surnadal Alpineiendom AS og skal ikkje betalast tilbake til eigar. Beløpet skal øremerkast til bruk som egenkapital i framtidige investeringar for utvikling av anlegget i Surnadal Alpinsenter.

2. Surnadal kommunestyre er positiv til at Surnadal Alpineiendom AS arbeider vidare med planlegging/prosjektering av ny varmestue i alpinsenteret. I dette ligg også tilpasning av bygget for få mest muleg spelemidlar til prosjektet.

3. Surnadal Alpineiendom AS har (jfr. pkt 1) ein solid eigenkapital og forutsigbar drift, og skal sjølv sørge for nødvendig finansiering gjennom eigenkapital, spelemidlar og låneopptak.

4. Surnadal kommunestyre vil be rådmannen om at det (om ønskeleg) blir stilt nødvendige kommunale personalressurser til rådighet for å bistå styret i Surnadal Alpineiendom AS i arbeidet med planlegging, prosjektering, søknader på spelemidlar mv.

5. Surnadal kommune aukar den årlege støtta fra Næringsfondet til Surnadal Alpinsenter AS med kr. 400.000 (fra kr 600.000,- - kr. 1.000.000,-) for 2019. For 2020 og 2021 blir den årlege støtta auka til kr. 1.250.000,-. I denne perioden bør selskapet få svar på om rammen på tilskotet er nok til forsvarleg drift, og om det økonomiske resultatet bidrar til muligheiter for naturleg utvikling og bygging av egenkapital.

6. Styret i Surnadal Alpinselskap AS skal, ved utløpet av kvar månad, legge fram økonomirapport til ordførar og rådmann. (Pkt. 6 i tilrådinga blir da pkt. 7) 13. Kommunestyret skal bli løpande orientert om drifta / økonomiske forhold i begge selskapa minst to gonger årleg.

Send inn tekst og bilder «

DEL MED OSS: Skriv om ditt lag og din sportsopplevelse!

Artikkeltags