Spareprosess, skolesammenslåing og ny fellesskole for Dalabrekka og Gomalandet

Barneskolene Dalabrekka, Gomalandet, Rensvik og Bjerkelund skal erstattes med nye skoler. – Vårt skrekkscenario er at skolene slås sammen fra skoleåret 2020/2021 uten at engang plasseringen og innflyttingsdato for nytt skolebygg er klar, samt at vi blir gående med delte arbeidsplasser i årevis, skriver innleggsforfatterne.

Barneskolene Dalabrekka, Gomalandet, Rensvik og Bjerkelund skal erstattes med nye skoler. – Vårt skrekkscenario er at skolene slås sammen fra skoleåret 2020/2021 uten at engang plasseringen og innflyttingsdato for nytt skolebygg er klar, samt at vi blir gående med delte arbeidsplasser i årevis, skriver innleggsforfatterne.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Til folkevalgte og kommuneadministrasjon i Kristiansund kommune.

De ansatte ved Gomalandet og Dalabrekka skoler er gjort kjent med kommunens økonomiske situasjon og de utfordringer det medfører. Vi er innforståtte med at kommunen skal spare penger, og at også vi må ta vår del av innsparingene. Våre to enheter har siden våren 2018 samarbeidet tett med bl.a. implementering av nye læreplaner og pedagogisk utviklingsarbeid. Dette bl.a. for at den vedtatte sammenslåingen til en ny fellesskole skal gå mest mulig smertefritt for alle involverte parter; elever, foresatte, ansatte og skoleadministrasjon.

Om vårt viktige samarbeid skal fortsette på samme fruktbare måte, har vi behov for å uttrykke våre tanker, samt stille spørsmål, få svar og avklaringer fra beslutningstakerne i kommunen. I motsatt fall kan vi oppleve at de involverte på de to skolene mister motivasjonen for arbeidet som ligger foran oss.

Vårt fokus er å sikre et fortsatt kvalitativt godt læringsmiljø og undervisningstilbud for alle elever, samt muligheter for faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Vi ønsker oss mest av alt en skole som tilfredsstiller dagens og fremtidens krav til pedagogikk og krav til gode arbeidsplasser for elever og ansatte. Og vi ønsker det snarest mulig. Pr. i dag tilfredsstiller ikke de to skolebyggene disse kravene. Moderne skolebygg har helt andre behov til areal, utforming og infrastruktur enn 50-, 60- og 70-tallets. Det kan være nok å nevne at Røsslyngveien skole (dagens Gomalandet skole) i sin tid ble bygget som en spesialskole/internatskole med lite hensiktsmessige planløsninger for drift av ordinær skole, noe bygget fortsatt bærer sterkt preg av. Skolebygget på Dalabrekka er med sine 60 år heller ikke designet for undervisning anno 2019.

Vårt skrekkscenario er at skolene slås sammen fra skoleåret 2020/2021 uten at engang plasseringen og innflyttingsdato for nytt skolebygg er klar, samt at vi blir gående med delte arbeidsplasser i årevis. En utmattende «ørkenvandring» med delt arbeidssted og høy merbelastning på elever, foresatte og ansatte vil vi ikke ha.

Vil en slik foreslått sammenslåing / samling av småtrinn (1.-4-trinn) på en skole og mellomtrinn (5.-7.trinn) på den andre kun fungere som en sparestrategi, uten at byggeprosessen kommer i gang? Mange familier vil kunne komme i en situasjon der barneskolebarna deres har sitt daglige virke på skolebygg i to ulike bydeler alt etter om de er småtrinnselever eller mellomtrinnselever. Hvor lenge skal elever, foresatte og ansatte være i en slik uforutsigbar situasjon?

Vi vet av erfaring at svært mange kjøres til skolen, og frykter en slik sammenslåing vil gi merkbar øking og ytterligere trafikal belastning i de hektiske morgen- og ettermiddagstimene. Hva med belastningen på veinettet, hva med miljøbelastningen, hva med trafikksikkerhet rundt skolene? Foreligger det utredninger som sier noe om dette? Er det regnet på kommunale kostnader knyttet til skoleskyss? Husk at det også er elever på mellomtrinnet som har krav på SFO-plass (vi regner med det er tenkt sammenslåing av SFOene?). Hva med utgifter for kompensasjon til lærere og assistenter for delt arbeidssted, både i skole og SFO. Er det verdt det? Vil merutgiftene sluke besparelsene? Hva viser tallene for de totale antatte besparelsene sammenlignet med tallene for å vente til skolebygget står ferdig?  Det er jo fremdeles to bygg som skal driftes.

 Vi ønsker å se en konsekvensanalyse av å ha en «småskole» og en «mellomtrinnsskole». Ikke bare økonomisk, men også med tanke på at verdifulle aldersblandede aktiviteter vil reduseres betraktelig, aktiviteter der de yngste barna lærer av de litt eldre og vice versa, fadderordninger og andre arenaer tilrettelagt for faglig og sosial utvikling. 

For at enhetsleder/rektor skal kunne lede og videreutvikle et kvalitativt godt pedagogisk tilbud for alle elever og et godt arbeidsmiljø for alle ansatte, finner vi det avgjørende å ha fast stedlig ledelse, dvs. en ledelse som er fysisk tilstede når det skjer, der det skjer.  Hver dag.

Vi ber om de beste forutsetninger for å oppfylle skolens samfunnsmandat. Vi forventer likeverdig tilbud til alle kommunenes barn, vi forventer likebehandling mellom skoler og bydeler, og at alle kommunenes grunnskoler ses i sammenheng i spareprosessen.  Det er ikke riktig at enkeltskoler skal rammes hardere enn andre, noe vi mener skjer om administrasjonens spareforslag vedtas som skissert. Altså må innsparinger fordeles rettferdig på alle grunnskolene i kommunen, og ikke bare på de fire skolene som er vedtatt å bli til to.

Vi må for all del unngå «A- og B-skoler», der bostedsadresse i kommunen bestemmer kvaliteten på undervisningstilbudet, der noen skoler har romslige budsjetter på få elever og noen har trange budsjetter på mange. Levekår og bosetningsmønster må hensyntas, jmf. kommunens levekårsundersøkelser.

Personalet ved Gomalandet og Dalabrekka skoler er villige til å finne gode løsninger under byggeprosessen så lenge vi vet at en ny og moderne skolebygning og arbeidshverdag venter på oss om få år. Da vil ekstrabelastningen i en allerede mer enn overfylt arbeidsdag være mer levelig.

Vi ønsker IKKE noen sammenslåing av skoler FØR en tidsplan er kommet, dvs. at en fornuftig tidshorisont må være på plass om sammenslåing skal iverksettes før bygget er klart, og ber innstendig beslutningstakerne vektlegge vårt behov for forutsigbarhet og innflytningsdato før evt. foreslått sammenslåingsvedtak fattes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken