Skal vi på nytt sette flyplassen i spill? Ønsker vi et avfallsanlegg for 130 000 innbyggere i naturområdet omkring Kvernberget og Gløsvågen? Disse spørsmålene har vært oppe til behandling utallige ganger. Sist i 2017 hvor et solid flertall i bystyret valgte vekk Pilotveien som lokasjon for avfallshåndtering. Årsak? Krystallklar oppfordring fra Avinor. Høyere renovasjonsgebyr. Og ikke minst; hensyn til nærmiljøet og bevaring av det vernede naturreservatet i Gløsvågen.

Tross et demokratisk vedtak dukker saken opp på nytt. Som lyn fra klar himmel kunne Tidens Krav meddele at ReMidt og Kristiansund Næringspark skal bygge nytt renovasjonsanlegg. Overraskelsen ble komplett når det i klartekst framgikk at Pilotveien blir lokasjonen. Ikke bare for Kristiansund. Men for 130 000 innbyggere. Det betyr at beslutningen av byens folkevalgte er kastet på dør, til fordel for et langt større og mer omfattende renovasjonsanlegg. Faktisk blir området omkring Kvernberget en søppelhub for hele Midt-Norge. .

Er spillereglene endret?

Årsaken til krumspringet er ifølge ReMidt nye og strenge nasjonale krav til miljøselskap. Da minner vi om at rammebetingelsene, og de utredede utfordringene med et slik anlegg er uforandret i Pilotveien. I 2017 var forutsetningen den samme – lukket anlegg. Likevel ble konklusjonen at Pilotveien ikke er egnet. Den eneste forskjellen fra 2017 er at dagens planer innebærer et langt større og industrielt anlegg.

Apropos selskap. Kristiansund kommune har overlatt søppelhåndteringen til det private via ReMidt som eies av 17 kommuner. Er det slik at et slikt selskap kan sette vedtaket fra politikerne til side, se vekk fra flyplass, beboere og nærmiljø? Er det kort sagt andre spilleregler som gjelder for ReMidt og Kristiansund Næringspark? Eller skal det nye tomtevalget godkjennes av kommunen, og de folkevalgte på nytt? Det er i hvert fall håpet vårt. Om ikke har man faktisk satt demokratiet til side.

For næringsutvikling – på riktig sted

Bare for å ha sagt det – vi er ikke motstandere av lokal næringsutvikling og bærekraftig avfallshåndtering. Og vi har også forståelse for at Hagelin langt fra er det optimale tomtevalget når vi snakker anlegg med slike dimensjoner. Det vi imidlertid er skeptiske til er plasseringen. Slike industrielle anlegg er etter vårt syn mest bærekraftig i en viss avstand fra annen bebyggelse, naturreservat og kritisk infrastruktur. Dale er et sterkt voksende boligområde, og er etter hvert en tett nabo til Pilotveien.

Kristiansund kommune har som vi vet en prosess med å utvikle større næringsarealer. Er det mulig å tenke seg plassering av et slik avfallsanlegg hvor et større areal er regulert til formålet, fritt for nærliggende bebyggelse og kritisk infrastruktur? Selv om Kristiansund kommune er delvis tomteeier på Kvennbergmyra, bør ikke dette gå foran hensynet til nærmiljøet. Et hensyn politikerne faktisk tok i 2017. Og det etter en særs grundig utredning.

Avinor fraråder Pilotveien

Også Avinor deler bekymringen om avfallshåndtering i Pilotveien fullt ut. I et brev fra Avinor fra 2017 heter det. «Avinor er særlig engstelig for at et avfallshåndteringsanlegg lokalisert i Pilotvegen eller ved Løkkemyra vil medføre at større fugl (måker mv.) i større grad enn i dag vil krysse rullebanen og inn-/utflygingssektorene til Kristiansund lufthavn Kvernberget og derved øke risikoen for kollisjon mellom fugl og fly (birdstrike)» «108 sivile fly er totalhavarert som følge av fuglekollisjoner. Liv er også gått tapt, 54 sivile, fatale ulykker med totalt 276 døde (tall per 2009)» «Avinor vil av flysikkerhetsmessige hensyn sterkt henstille Bystyret om å velge et av de øvrige lokaliseringsalternativene.»

Dette er kraftige signaler fra Avinor, hvor de samtidig ber om konsekvensanalyse om tomtevalget skulle falle på Pilotveien. Er det slike forringelser flyplassen vår behøver? Dette taler ikke Kvernberget sin sak om Avinor må prioritere hvilke flyplasser de skal satse på framover.

Lukket eller «lukket» anlegg?

Begrepet «lukket anlegg» er hyppig brukt for å kontre bekymringene forbundet med et slik avfallsanlegg. Her garanteres det at verken utslipp, fugl, brann eller lukt vil plage nærmiljøet. I den ideelle verden stemmer nok dette godt. Men ser man på etablerte anlegg er erfaringen imidlertid ofte en annen. Ta bare anlegget ved Voldvatnet. Her skal avfall håndteres trygt, og fancy begreper innen bærekraft florerer på nettsiden hos eieren. I praksis har det blitt en skikkelig skrotplass, hvor et stort antall fugler har etablert seg i området. I 2009 medførte utslipp fra anlegget forurensing av Voldvatnet. Årsaken var jf. rapport fra Fylkesmannen avvik i lagringsprosedyrene.

Man ser også at brann forekommer hyppig ved denne type avfallsanlegg. Et større branntilløp i Pilotveien sier seg selv vil være kritisk. Poenget er dermed at den omfattende aktiviteten ved slike avfallsanlegg ofte kan ha avvik. Avvik som vil medføre ekstra store konsekvenser for et sårbart nærmiljø som ved Kvennbergmyra. Er det en risiko vil er villige til å ta?

Naturreservat

I Gløsvågen har vi ett av byens få naturreservat. Dette ligger kun 530 meter fra det planlagte anlegget. Både økt bestand av kråkefugler, skadedyr og avrenning fra anlegget er forhold som må tas i betraktning. I denne forbindelsen minner vi på om «Naturmangfoldloven» og det egne lovverket for bevaring av naturreservatet. Er dette hensyntatt?

Økt trafikk

Trafikken langs Sommero, Draget og Torvhaugan er økende. Boligfeltene er i vekst, hvor idrettshaller, skole, og barnehager er lokalisert langs veitraseen. Belastningen på veinettet øker ytterligere når virksomheten med blant annet ny bussterminal legges til Pilotveien. Selv om mye av trafikken til Pilotveien vil gå via RV 70, vil et avfallsanlegg uansett medføre ytterligere tungtrafikk og annen trafikk i Daleområdet. Økt trafikk langs skoleveien bekymrer spesielt FAU ved Dale barneskole.

Oppsummert er vi positive til verdiskaping og framtidsrettet næring i Kristiansund. Samtidig er vi opptatt av å ikke forringe det vi allerede har, samt å stimulere trivsel og bolyst i lokalmiljøet vårt. Pilotveien er grundig utredet. Lokasjonen ble konkludert som ikke egnet i 2017 Omkamper er vi vant med i Kristiansund. Men vi behøver ikke flere.