Igjen har det nok gått litt fort i svingene for Anja Cecilie Solvik. Nå hevdes det at jeg i september har informert styret i Helse Møre og Romsdal om null transportfødsler i Nordmøre og Romsdal i 2021, og at jeg skulle ha beklaget utspillet i ettertid. Jeg var ikke til stede på styremøtet i september og kan således heller ikke ha informert styret om noe som helst. Og naturlig nok har jeg heller ikke beklaget noe jeg ikke har sagt. Videre skal jeg angivelig har fått informasjon fra Bunadsgeriljaen om to transportfødsler. Jeg har ikke hatt noen kontakt med Bunadsgeriljaen siden før sommeren og har heller ikke fått noe informasjon derifra. Antall transportfødsler får jeg informasjon om i egen organisasjon.

Det medfører heller ikke riktighet at Bunadsgeriljaen ikke kan følge styremøtene. Alle som vil kan følge styremøtene direkte digitalt via lenke lett tilgjengelig på helseforetakets hjemmesider.

Ikke hovedårsak

Så litt fakta. Vi har som sagt registrert fem transportfødsler hittil i år, der den første kom i august. På grunn av det lave antallet vil offentliggjøring av detaljene rundt disse fødslene kunne medføre at de det gjelder ville blitt identifisert. Det vi kan si er at det ikke er holdepunkt for at stengning av fødeavdelingen i Kristiansund er hovedårsak til transportfødslene, da flere av de fem har kortere reiseavstand til Molde sykehus enn til Kristiansund, og bare en har tydelig kortere reisevei til Kristiansund sykehus.

Solvik har rett i at nyfødtdødeligheten gikk opp i Møre og Romsdal i 2020. Dette har tidligere blitt svart ut av klinikksjef ved Ålesund sjukehus og er selvsagt noe vi har fokus på. Samtidig er det viktig å merke seg at fødeavdelingen i Kristiansund var åpen store deler av 2020, men med alternerende drift sammen med Molde på høsten. Hvorfor Solvik i det hele tatt bruker dette som argument i denne saken er for meg vanskelig å forstå. Hva om dette går betydelig ned 2021, etter at vi stengte fødeavdelingen i Kristiansund? Hvilken argumentasjon skal hun da bruke? Jeg mener at vi skal være forsiktig med å bruke tall fra ett enkelt år, vi må se utvikling over tid. Jeg tror heller ikke dette tallet henger sammen med antall fødeavdelinger.

Tidligere kontroll

Når det gjelder igangsetting av fødsler (induksjon), har vi sett en svak økning fra 2020 til 2021. Sannsynligvis henger dette sammen med anbefalinger om tidligere tidspunkt for første kontroll etter termin. Vi har klare retningslinjer for fødselsinduksjon og hovedregelen er at det skal være en medisinsk begrunnelse, men kan i noen tilfeller gjøres av andre årsaker, som for eksempel etter sterkt ønske fra mor (psykososial indikasjon) eller andre tungtveiende årsaker. Dette er igjen tall som må sees på over tid.

Solvik må videre bestemme seg for hvordan hun ønsker å bruke tall. I ett avsnitt bruker hun konkrete tall fra ett år for å fremme sitt poeng, i neste anklager hun helseforetaket for å gjøre det samme og sier at utvikling må sees over tid. Jeg sliter med å skjønne hva hun egentlig mener. Jeg har hele tiden vist til utvikling over tid. Dette med unntak av antall transportfødsler der jeg samtidig har poengtert at man skal være forsiktig med å konkludere fra år til år grunnet små tall.

Svært utfordrende

Til slutt vil jeg understreke at vi på ingen måte trenerer vedtaket i Stortinget om å gjenåpne fødeavdelingen i Kristiansund. Vi gjør det vi kan, men rekruttering av gynekologer er svært utfordrende. Det hjelper lite med politiske vedtak når fagfolkene ikke finnes. Vikarer vil vi selvsagt benytte oss av, men vi er avhengig av en sterk nok grunnbemanning av faste ansatte. Dette har vi sammen med fagmiljøet vært tydelig på i hele denne prosessen. Vi skal selvsagt også benytte de 25 millionene etter intensjonene om generelt å styrke fødselsomsorgen i Nordmøre og Romsdal og spesifikt til gjenåpning av fødeavdelingen i Kristiansund.

Feilinformasjon i denne saken må svares ut. Feilinformasjon fører til usikkerhet som ingen er tjent med.

Les også

En leges ord ...

Les også

Solvik, vær så snill, la oss holde oss til fakta!

Les også

Dette er fakta, Johnsen!