Det kommer fram i søknadspapirer fra selskapet til Møre og Romsdal fylkeskommune og Aure kommune.

– Mowi ASA avd. Nordheim i Aure kommune søker om utvidelse av produksjon til 9.000 tonn for å kunne produsere mellom 7 og 20 millioner smolt/postsmolt med en snittstørrelse på mellom 0,25 og 1,0 kg, står det i søknaden som ble sendt fra selskapet til Møre og Romsdal fylkeskommune i juli i sommer.

Søknaden ble oversendt fra fylkeskommunen til Aure i august.

Det var ilaks.no som omtalte saken først:

På nåværende tidspunkt er det en produksjon på 5.000 tonn ved anlegget.

Mowi skriver videre i søknaden at «anlegget på Nordheim har vært driftet med resirkuleringsteknologi siden 2009, og driftspersonell ved anlegget har meget god erfaring med drift av denne type anlegg. I dag drives det med både fosforfelling og denitrifikasjon i renseprosessene, og har i tillegg et svært lavt vannforbruk. Anlegget er således ett av de mest moderne anlegg i landet, der en benytter best tilgjengelig teknologi».

Selskapet informerer om at det planlegges en årlig produksjon på tre puljer à 4,2 millioner sjødyktig settefisk med en gjennomsnittsvekt på 700 gram. Dette vil utgjøre en samlet leveranse av 8.820 tonn fisk årlig. Og med et beregnet svinn underveis i produksjonen på ca. to prosent blir det en biologisk produksjon på 9.000 tonn fisk med et forbruk av fôr på 8.100 tonn årlig.

«Anlegget henter vann fra Sagvikvatnet og for å sikre nok vann overfører anlegget i tillegg inntil 15 m³/min med vann fra nabovassdraget Hållåelven til Sagvikvatnet. Anlegget har vassdragskonsesjon fra NVE fra 14. februar 2012 for et gjennomsnittlig årlig vannuttak på 8 m³/min og med et maksimalt uttak på inntil 22m³/min, samt regulering av Sagvikvatnet med 2,1 m mellom. Foreliggende utvidelse vil skje med god margin innenfor nåværende vassdragskonsesjon. Det er rettet henvendelse til NVE, men det er ennå ikke mottatt svar på denne», står det videre i søknaden.

Søknaden kommer også med en beregning av utslipp fra anlegget:

– Med erfaring fra nåværende renseanlegg, samt foretatte tiltak ved dagens renseanlegg, har en lagt opp til at anlegget skal oppnå en TS-mengde i oppsamlet slam tilsvarende 10 prosent av benyttet fôrmengde. Rensegrad, faktisk og spesifikt utslipp vil bli som vist under:

Utslipp fra MOWI ASA avd. Nordheim

Totalt nitrogen

Totalt fosfor

Totalt karbon

Planlagt rensegrad i anlegget

15 %

35 %

40 %

Årlig netto utslipp til sjø etter rensing

287 tonn

48 tonn

555 tonn

Spesifikt netto utslipp i kg/tonn biomasse

31,9

5,3

61,7