Det er NTNU i Ålesund, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda som skal tilby en felles mastergrad i helseledelse.

Masterprogrammet vil tilbys som et samlingsbasert deltidsstudium, som skal gå over 3 og et halvt år, og skal starte opp høsten 2020 i Ålesund. Det er planlagt 30 studieplasser til programmet.

- Helse- og sosialtjenesten er preget av stadige krav om reformer, endring, omorganisering, innovasjon og effektivisering. Master i helseledelse skal kvalifisere kandidater til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte, skriver Høgskolen i Molde i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har det nye masterprogrammet sitt utspring i et mangeårig samarbeid om Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS), en videreutdanning på 30 studiepoeng, som ble etablert i 2003.

– Samarbeidet om LIHS-utdanningen har lagt grunnlaget for etableringen av en felles mastergrad. Studenter som har gjennomført LIHS tidligere kan nå søke innpass av videreutdanningen i masterprogrammet i helseledelse.

Om masterstudiet

– Studiet skal gjøre kandidatene kvalifisert til å gjennomføre og lede fagutvikling og innovasjon, samt å initiere praksisnær forskingsaktivitet i egen virksomhet, fortsetter pressemeldingen.

De skriver at studiet både skal bidra til utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Studiet skal også skape økt forståelse for det endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenesten står overfor, eksempelvis gjennom sterkere krav til tverrprofesjonell samhandling og kontekstforståelse, myndiggjøring av brukere/pasienter/ansatte, innovasjon og pasientsikkerhet.