Om det har vært én sak som har opptatt media i vårt fylke før høstens stortingsvalg, så var det fergefri E39 og trasévalget Møreaksen over Romsdalsfjorden. 20. og 21. august, kort tid før valgdagen 13. september, slapp avisen Tidens Krav (TK) og journalist Arild Myhre en sak om Statens Vegvesen (SVV), og kritiserte de for ikke å ha utredet en billigere variant av Romsdalsaksen med tunnel under Veøy. Avisen hadde bl.a. en dobbeltside med nær helsides bilde av Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) og tittel «Dahl i møte med utrederne».

Sjefsredaktør Ole Knut Alnæs hevder i ettertid at Dahls rolle ikke er kritikkverdig, det er SVV kritikken handler om. Bildet av Dahl er med for å vise at SVV ikke har gjort jobben på eget grunnlag, men at aktører har vært med og påvirket, sier Alnæs.

Det store medieoppstyret ble fulgt opp av fylkestingsmedlem Frank Sve (Frp), som ba kontrollutvalget se på «samrøret» som hadde funnet sted. Sve hadde åpenbart ikke oppfattet saken slik Alnæs i ettertid fremstiller den.

Fylkesutvalget fulgte opp: «Det som har kommet fram i TK, er alvorlig og urovekkende. Viser det seg å være så alvorlig som det kan se ut til, er det grunn til å bruke ord som skandale», sa Yvonne Wold (SV) i fylkesutvalget. Fylkesutvalget vedtok derfor å sende brev til Samferdselsdepartementet med krav om at prosessen SVV har kjørt i utredningen av Romsdalsaksen og Møreaksen må gjennomgås. Fylkesutvalget ville ha forsikringer om at utredningene er gjort uten politisk eller annen påvirkning utenfra.

Har gjort jobben sin

Svaret fra departementet er tydelig på at SVV har gjort den jobben etaten skulle gjøre. «Samferdselsdepartementet vil vise til at selve konseptvalutgreiingane (KVU) i utgangspunktet er ein rein fagleg utgreiing som i vegsektoren gjennomførast av SVV basert på velkjente og etablerte metoder og retningslinjer. Det betyr ikkje at det ikkje kan leggast politiske føringer for KVU- arbeidet. Det er til dømes Samferdselsdepartementet som gjer bestillingen av ein KVU, og som fastsett mandatet og samfunnsmålet for den aktuelle KVUen».

Fylkesordfører Tove-Lise Torve sier: «Jeg opplever at departementet i svarbrevet slår fast at vegvesenet har kjørt en korrekt prosess når det gjelder den faglige utredningen av traséalternativene. Det er som jeg forventet.» TK sine anklager mot SVV er altså grunnløse, akkurat slik som fylkesordføreren forventet.

Dahl er habil

Nå har også svaret fra kontrollutvalget kommet, og konklusjonen er at Torgeir Dahl er habil i Møreaksen-saka sier utvalgets leder, Terje Hals. Kontrollutvalget fikk utarbeidet to juridiske vurderinger av Dahls habilitet og handlingsrom. Begge konkluderte likt. Torgeir Dahls engasjement har vært innafor det Forvaltningslova sier. Kontrollutvalget driver ikke politikk. Vi driver med kontroll og tilsyn, sier Hals.

Juridisk sjef i fylkeskommunen Gudmund Lode mener Torgeir Dahl gjorde jobben som ordfører ved å engasjere seg i saka om Møreaksen. Lode mener at det motsatte, dvs. å ikke engasjere seg i saken ville vært grensende til å bli i strid med en ordførers samfunnsoppdrag. «Har Torgeir Dahl som ordfører og/eller fylkespolitiker overtrådt sitt handlingsrom om blandet roller? Jeg kan ikke se at så har skjedd. Jeg har ikke sett, verken påstått eller dokumentert, at Torgeir Dahl har deltatt i produksjonen av SVVs utredninger ut over at han har vært i ulike møter med SVV. Gjennom disse møtene er det nærliggende å anta at han har holdt frem sine argumenter for den løsning han ønsker. Dette er normalt politisk arbeid og etter min vurdering en del av det samfunnsoppdrag velgerne har gitt ham. Dette er verken rolleblanding, uetisk eller på annen måte klanderverdig opptreden.»

Gedigen bløff

Kontrollsjefen i fylkeskommunen, Tor Harald Hustad, ba advokatfirmaet Kluge om å se på saken, og de har vurdert Torgeir Dahls rolle opp mot bestemmelsene i Kommuneloven og Forvaltningsloven. Konklusjonen er at Dahl ikke var inhabil i forhold til begge disse lovverkene, og de sier: «Etter ordlyden kreves det altså forekomst av «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til tillitsmannens upartiskhet. Etter vårt syn er det ganske klart at det forholdet at en ordfører deltar i møter av ulik art knyttet til en høyst politisk sak ikke er noe annet enn alminnelig utførelse av hans samfunnsoppdrag som ordfører. Selv om ordføreren i slike møter gir uttrykk for sitt eller sitt partis standpunkter i en sak, kan vi ikke se noe særegent eller illegitimt med det».

Frank Sve (Frp) sine anklager mot ordfører Dahl (H) basert på TK sine oppslag er altså også påvist å være grunnløse, og akkurat som sjefsredaktør Alnæs i ettertid har vedgått. På samme måte som avisens anklager mot SVV var grunnløse, slik fylkesordfører Torve forventet. Jeg mener at disse grunnløse medieoppslagene i TK har ikke vært annet enn en velregissert gedigen bløff, for å påvirke politikere og velgere rett foran årets stortingsvalg.

Dobbeltmoral

Anklagene mot ordfører Dahl og slik «lobbyvirksomhet» og «samrøre», også mot selskapet Møreaksen AS, har vært massive, men påtakelig inkonsistente. Eksempelvis vurderer Ålesund kommune å ta over tilsvarende lobbyselskap Eksportvegen AS, som har til formål å arbeide for opprusting av E136 fra Ålesund til Dombås.

Etter at over 62% av velgerne i Møre og Romsdal stemte på partier som åpent støtter Møreaksen, har stortingsvalget også medført en ny regjering. Sunnmørsposten er i en kommentar meget urolig for at vårt fylke nå er ribbet for posisjoner, uten statsråder. Avisen skriver: «For dem som ønsker å drive lobby for sine saker inn mot regjeringsapparatet blir overgangen stor. Det er ikke tvil om at alt fra frivillige organisasjoner til næringslivet, og kommune- og fylkespolitikere, vil ha en lengre veg til makta når fylket ikke har statsråder. Det kan også ha direkte politiske konsekvenser. Å ha personer en kjenner, og som kjenner fylket, har i gitte situasjoner stor betydning.» Hva med avisenes ønsker om møteagenda og referater? Dobbeltmoral blir ikke bedre av at den utøves i avisredaksjoner.

Les også

Folket og politikerne fortsatt i utakt om E39

Les også

Etikk, moral og Møreaksen