Lege Otto Winter-Hjelm velger å gjenta påstander om Raudsand-prosjektene som tidligere er tilbakevist flere ganger. Det nye denne gangen er at han - som lege - kommer med påstander knyttet til geologi (fjellets egnethet til fjellhaller), hydrogeologi (fjellets tetthet), geoteknikk (stabilitetsforhold på sjøfylling), kjemisk og biologisk tilstand på Tingvollfjorden, sjøtransport/logistikk og om norsk arvesølv.

Vi har stor respekt for Norges legestand og det er flott at også leger engasjerer seg i viktige samfunnsspørsmål, særlig når dette knytter seg til helsefaglige temaer. Når det gjelder legers uttalelser om andre fagfelt, er det likevel ikke større grunn til å lytte til deres uttalelser enn andre personer uten fagkunnskap om det aktuelle tema.

De som har et oppriktig ønske om å sette seg inn i kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for Raudsand-prosjektene, kan gå inn på www.bergmesteren.no hvor all dokumentasjon er tilgjengelig. Her vil dere bl.a. finne:

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) sin vurdering av fjellets egnethet for deponi-formål. NGU er statens fagdirektorat på norsk fjell og konkluderer følgende: «Ut fra de data som foreligger i denne og tidligere NGU-rapporter, ser ikke NGU at geologiske forhold vil skape problemer med å etablere et deponi for uorganisk farlig avfall i fjellhaller vest for den gamle jernmalmgruva ved Raudsand.»

Norconsult AS, som er et av landets ledende rådgivningsfirmaer, har tilsvarende konklusjoner om fjellets egnethet.

Trygg og forsvarlig

Lege Winter-Hjelm mener også at stabiliteten på sjøfyllingen er usikker og kan skape en flodbølge ved utrasing. Multiconsult AS, som ledende rådgivningsmiljø på sjøfyllinger, har konkludert motsatt; Multiconsult har vurdert sjøfyllingen til å være stabil, men at det forutsettes ytterligere undersøkelser før arbeidene med sjøfyllingen kan iverksettes. Leseren skal ikke være i tvil: Veidekke og Stena kommer aldri til å bygge en slik fylling med mindre vi er trygge på at sjøfyllingen er stabil. Det vil heller ikke offentlige myndigheter tillate.

Sjøtransport er viktig for prosjektet både av økonomiske og miljømessige årsaker, så Winter-Hjelms bekymring om «flere titalls trailerlaster daglig» til Raudsand er grunnløs. For ordens skyld nevnes at både Norconsult AS og Losoldermannen har vurdert sjøtransport inn til Raudsand som trygg og forsvarlig.

Winter-Hjelm hevder videre at området (Raudsand) fortsatt, etter 20 år, ikke er ryddet. Hvis legen har satt seg inn i prosjektet, MÅ han jo vite bedre. Deponi 1 er avsluttet, og avslutningen av Bergmesteren Raudsands andel av Møllestøvdeponiet (Deponi 2) er godt i gang. Begge avslutningstiltak i tråd med vilkår satt av Miljødirektoratet. Statens andel av Møllestøvdeponiet må staten svare for. Opprydningen så langt har utelukkende skjedd fordi Bergmesteren Raudsand m/samarbeidspartnere har tatt initiativet til Raudsand-prosjektene – i trygg forvissning om at dette er til det beste for lokalsamfunnet, miljøet og partene.

Grundig og bredt planarbeid

Avslutningsvis viser legen til sjømatnæringen. Vi går ikke inn på forurensningsutfordringene sjømatnæringen selv utgjør for fjorden. Vi velger heller å vise til Nærings- og fiskeridepartementets uttalelse til reguleringsplanen til Kommunaldepartementet:

«Etter Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) oppfatning er det gjort et grundig og bredt planarbeid. Etter det vi kan se, er utredninger og rapporter som er utarbeidet, relevante for å avgjøre og synliggjøre konsekvensene av tiltaket på dette stadiet. Det er videre utarbeidet tilleggsrapporter og -vurderinger for å imøtekomme høringsuttalelser. Etter vår vurdering synes det ikke å hefte vesentlige mangler ved utredningene og vurderingene som er gjort, eller at det er vesentlige forhold som ikke er belyst.»

Tilsvarende uttalelse ga Klima- og miljødepartementet samt Miljødirektoratet til Kommunaldepartementet.

Avslutningsvis vil vi gi uttrykk for at vi opplever det som beklagelig at feilaktige påstander gjentatte ganger settes på trykk, og at vi synes det er synd at Otto Winter-Hjelm finner det betimelig å bruke sin lege-tittel for å fremheve sitt budskap.