I flere år har private barnehager fått én milliard kroner for mye til pensjon per år. Disse pengene vil regjeringen heller bruke på å gjøre barnehagene bedre for barna og billigere for foreldrene.

Gode barnehager er viktige for barnas utvikling, for likestilling og for å få flere i jobb. Derfor vil vi fremover jobbe for å øke kvaliteten i tilbudet og sørge for lavere pris og få flere barn i barnehagen.

For å få til dette, har regjeringen som et første grep foreslått redusert pensjonstilskudd til private barnehager i statsbudsjettet for 2022. I dag får 90 prosent av de private barnehagene mer til pensjon enn de faktisk bruker i pensjon til sine ansatte. Til sammen utgjør dette 1 milliard kroner i året. Det er feiI at skattebetalernes penger går til utgifter som private barnehager ikke har. Denne milliarden vil jeg heller bruke på å gi barna et godt barnehagetilbud med bedre bemanning og flere barnehagelærere. Vi vil også redusere prisen som foreldrene betaler. Allerede neste år vil regjeringen kutte vi maksprisen slik at en barnehageplass blir 3000 kroner billigere i året.

Gode betingelser

De private barnehagene har i dag gode økonomiske rammebetingelser. De får like mye i offentlig tilskudd som det kommunale barnehager får til drift. Økonomien har vært så god at flere av kjedene har kunnet ta ut flere milliarder kroner i profitt de siste årene, både gjennom drift og salg av eiendommer finansiert av det offentlige. Såpass lønnsom har barnehagesektoren vært at utenlandske investorer har kommet inn på eiersiden i norske barnehager. Samtidig vet vi at enkelte barnehager, ofte de små og ideelle, kan oppleve å få for lite i tilskudd til å dekke pensjonsutgiftene de har. For disse har vi allerede ordninger på plass som vil sikre at de får penger refundert av kommunene. Vi skal også gjennomgå hele finansieringssystemet for de private barnehagene.

Avtalebrudd

Da er det synd at Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har bedt 2000 barnehager stenge tidlig for å protestere mot vårt forslag. Det setter mange barn og familier i en vanskelig situasjon, og PBL skriver selv at aksjonen er et brudd på avtalen med foreldrene på sine nettsider. Det er bedre med dialog enn aksjoner.

Regjeringens mål er at private og kommunale barnehager skal bli både bedre og billigere. Som vi har varslet i Hurdalsplattformen vil vi gi bedre rammevilkår for små privateide og ideelle barnehager. Samtidig vil vi stoppe utviklingen der kommersielle eier stadig flere barnehager og tar ut høy profitt. Barnehager er et viktig velferdsgode, ikke et investeringsobjekt. Vi må sørge for at fellesskapets penger går til barnas beste.

Les også

Uten private barnehager hadde vi aldri klart full barnehagedekning