Helse Midt-Norge har satt av nærmere 100 millioner kroner for å kutte ventelistene ved sykehusene i regionen før innføringsfasen av Helseplattformen.

Det arbeides nå for å utnytte all tilgjengelig kapasitet i egne helseforetak og hos private som har avtale med Helse Midt-Norge. Ifølge en pressemelding fra HMN vil flere hundre pasienter dra nytte av tiltakene som nå gjøres.

Det er satt av 40 millioner kroner til ekstraordinære kjøp fra private i år og 30 millioner kroner neste år, skriver HMN. Redusert aktivitet fører også til reduksjon i aktivtetsbaserte inntekter og skal gjøre at helseforetakene får styrket sin økonomi.

Helse Møre og Romsdal prioritert i april neste år

HMN blir førstemann som skal ta i bruk Helseplattformen. De ekstraordinære kjøpene og tilgjengelig kapasitet hos private leverandører og avtalespesialister rettes slik at St. Olavs hospital blir prioritert i første fase (november og desember). Deretter blir Helse Nord-Trøndelag (februar) og Helse Møre og Romsdal (april) prioritert forløpende når Helseplattformen blir rullet ut.

Selv om sykehusene nå forbereder seg på å ta i bruk Helseplattformen, er det forventet at aktiviteten vil gå noe ned ved oppstart, sier fagdirektør Björn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF i pressemeldingen.

– Midt-Norge har landets korteste ventetider og i samarbeid med helseforetakene våre skal vi sørge for å skjerme pasientene og unngå økte ventelister og fristbrudd i den krevende perioden vi nå går inn i. Flere hundre pasienter innen flere fagområder kommer til å få raskere tilgang til nødvendig helsehjelp enn om disse ekstraordinære tiltakene ikke var iverksatt, sier Gustafsson.

I noen grad vil det også bli gjort klinikkvise avtaler mellom helseforetakene om at de andre kan bidra når et av foretakene gjennomfører utrulling av Helseplattformen, står det i pressemeldingen.

Innføring av Helseplattformen utsettes også på Nordmøre: – Det vil bli ekstrakostnader