Sentralisering er ikke løsningen

Oslo 20200907. 
Hanne Smedal Tenggren syklet fem dager i bunad fra Kristiansund til Oslo for å overlevere en samfunnsøkonomisk analyse til helseministeren. (Foto: Stian Lysberg Solum / NTB)

Oslo 20200907. Hanne Smedal Tenggren syklet fem dager i bunad fra Kristiansund til Oslo for å overlevere en samfunnsøkonomisk analyse til helseministeren. (Foto: Stian Lysberg Solum / NTB) Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Åpent brev til helseministeren

Bent Høie – jeg tror du husker meg. Nylig syklet jeg i bunad fra Kristiansund til Oslo med et viktig budskap til deg; Vi trenger lokalsykehusene nå og for fremtiden. Rapporten du fikk bekrefter dette.

Allerede i 2001 pekte Statens Helsetilsyn i en rapport om «Sengekapasitet i somatiske sykehus», på behovet for medisinskfaglige og samfunnsøkonomiske analyser av spørsmål knyttet til organisering av helsetjenestene. De var kritiske til stadige kutt i antall behandlingssenger i sykehus til tross for overbelegg. Fra 1980 til i dag er antallet halvert og grensen før pasientsikkerheten er truet, er for lengst passert. Likevel vil regjeringen fortsette å kutte. Ansatte ved St. Olavs forteller om overfylt mottak og problemer med å få pasientene videre til avdeling. Ofte legges de på feil avdeling på grunn av plassmangel og pasientsikkerheten er reelt truet.

Langt dyrere

En samlet analyse som Helsetilsynet etterspurte i 2001, har ikke blitt gjennomført. Heller ikke før man vedtok å slå sammen de to mellomstore, velfungerende sykehusene i Molde og Kristiansund. Kommunekonsult har derfor på oppdrag fra Bunadsgeriljaen, nå utført en slik konsekvensutredning. De har sett på sammenslåing av sykehusene i Nordmøre og Romsdal. Konklusjonen er klar: Bygging av nytt fellessykehus på Hjelset kommer både økonomisk, faglig og samfunnsmessig dårlig ut;

• Nytt fellessykehus blir langt dyrere enn å bygge nytt sykehus i Molde og gjøre mindre justeringer i bygningsmassen i Kristiansund. Forskjellen er beregnet til 2 mrd kroner basert på byggekostnader og forventet pasientflukt. Samfunnsøkonomiske tap kommer i tillegg

• Fellessykehuset forventes å stå overfor et rekrutteringsproblem, særlig fra Kristiansund og spesielt av sykepleiere. Noe rapporten ikke belyser, er at en allerede presset primærhelsetjeneste definitivt vil ha enda større problemer med å rekruttere fastleger til en by uten sykehus

• Tilgjengeligheten blir dårligere for alle, og avstanden blir kritisk lang for mange. For fødende er dette alvorlig. Hilde Engjoms forskning viser at fare for transportfødsel femdobles ved reisevei over 1 time, og at risikoen for at barnet dør er høyere utenfor institusjon. Tid og avstand er også avgjørende ved f.eks. akutte skader, hjerneslag, pustevansker, akutte brystsmerter og hjertestans, noe som lokalsykehusene godt tar hånd om i dag

• Lang vei for ansatte og pasienter vil øke belastningen på miljøet

• Beredskap og samfunnssikkerhet blir dårligere. Særlig utfordring er plasseringen på Hjelset for oljenæring og skipsfart

• En vil få alvorlige regionale ringvirkninger mht arbeidsplasser og næringsutvikling, særlig for Kristiansund og Nordmøre

• Samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjeneste antas å bli dårligere

• Kvaliteten går ned når samlet antall ansatte reduseres og antall senger kuttes. 5 fødestuer krympes til 3. Planlagt bygningsmasse er nedskalert fra 79 til 55 tusen kvm.

Trenger forutsigbarhet

Helsetilsynet pekte også på behovet for å se på hvordan de mindre sykehusene kunne avlaste de store. Lokalsykehusene tar unna og behandler størstedelen av pasientene i sitt nedslagsområde. Dessverre blir de undervurdert faglig sett. Mindre sykehus er fleksible og effektive. De ulike spesialistene jobber tett sammen gjennom hele arbeidsdagen; en uvurderlig styrke som også gir leger i spesialisering (LIS) et glimrende læringsmiljø. I tillegg har flere lokalsykehus utviklet landsledende fagmiljø innenfor eksempelvis ortopedi. Gode IKT-løsninger har styrket samarbeid på tvers av sykehusene; også med pasient tilstede. Lokalsykehusene har også i stor grad lyktes med en hensiktsmessig og nødvending funksjonsfordeling.

– Gjør dere jobben deres, Helse Møre og Romsdal?

Følgetjenesten ikke på plass for Aure og Smøla

Vil at det skal hete «Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Kristiansund»

Gynekologi og fødselsmedisin i Helse NMR har vært utfordret. Ikke fordi pasientgrunnlaget er for lite, men fordi fødeavdelingene stadig trues med nedleggelse. Det rammer rekrutteringen av nye leger og spesialister. Ved å gi forutsigbarhet og klare signaler om vilje til å satse på nettopp dette fagfeltet, er jeg overbevist om at en får tilgang til leger som ønsker å etablere og spesialisere seg.

Ville ikke valgt Hjelset i dag

De aller minste sykehusene kan ha problemer med å få stort nok volum av kirurgiske pasienter. Dette bør kunne løses ved for eksempel at pasienten på venteliste på større sykehus kanaliseres til de små. Indikatorer viser at kvaliteten er minst like god på de små som på de store. Mye dreier det seg om opplysning i befolkningen og om en aktiv bruk av de mindre offentlige sykehusene.

Med det vi vet i dag tror jeg neppe at ett felles sykehusprosjekt på Hjelset ville ha blitt valgt på nytt. Det mest lønnsomme ville være å bygge nytt sykehus i Molde og fortsatt ha akuttfunksjon og fødeavdeling i begge byer. I og med at premissene for vedtaket som ble gjort i 2014 er vesentlig forandret, og man nå vet mer om de store kostnadene og omfanget av de uheldige konsekvensene, bør helseministeren se på muligheten for å reversere vedtaket om fellessykehus utenfor Molde. Arbeidet med sykehusstruktur også i andre helseforetak bør gjøres i lys av den nye kunnskapen.

En bærebjelke

Det er sterkt å sykle gjennom landet vårt og se folk i husene og aktivitet på gårdene. Som tidligere allmennlege og snart ferdig psykiater vet jeg mye om forhold som har betydning for menneskers mentale helse. Det dreier seg om det å kjenne tilhørighet, ha trygge relasjoner, oppleve mening og å kunne påvirke egen situasjon. Sentralisering er ikke løsningen, men heller et problem i et folkehelseperspektiv. I tillegg til barnehage, skole og arbeidsmulighet, er nærhet til føde- og akuttmedisinsk hjelp avgjørende for at familier skal kunne og ville bo der verdiene skapes. I de mindre byene er kompetansearbeidsplassene i sykehusene også en sentral del av et velfungerende samfunn. Vi trenger lokalsykehusene – en bærebjelke i samfunnet vårt. Du som helseminister har et stort ansvar – og mulighet – til å bidra for fremtiden ved å bevare og utvikle dem. Er du villig til å gjøre det?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken